مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/قرآن کریم
آخرین احادیث - قرآن کریم

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
برترين عبادت امّت من، روخوانى قرآن است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه قرآن بخواند و بعد حرام بخورد و بنوشد يا محبّت و زينت دنيا را بر آن برترى دهد مستوجب خشم الهى مى شود مگر اينكه توبه كند، و اگر بدون توبه بميرد، روز قيامت قرآن با او به محاجّه...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
بهترين شما كسى است كه قرآن آموزد و آن را آموزش دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
اگر خواستار زندگى سعادتمندان، و مرگ شهيدان و نجات روز محشر، و سايه در روز قيامت و هدايت در روز گمراهى هستيد پس قرآن بياموزيد، زيرا آن گفته خداى مهربان و ايمنى از شيطان و موجب برترى...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
قرآن جز خدا بهترين و برترين چيزهاست، كسى كه احترام قرآن را نگهدارد به خدا احترام كرده است، و كسى كه حرمت قرآن را نگه ندارد نسبت به خدا بى حرمتى كرده است، احترام به قرآن در پيشگاه الهى...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
بر شما باد قرآن، پس آن را رهبر و پيشواى خود قرار دهيد، زيرا آن، سخن پروردگار جهانيان است. از طرف اوست و بسوى او برمى گردد، بنابراين به متشابهات آنها هم ايمان آوريد و از ضرب المثلهاى...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
بر شما باد به قرآن، چون قرآن، شفاى سودمند، و داروى پربركت است و نگهبان كسى است كه به آن چنگ مى زند، و نجاتبخش كسى است كه از آن پيروى كند.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
اى مردم آنچه از من براى شما نقل مى شود چنانچه هماهنگ با قرآن بود بدانيد گفتار من است و اگر مخالف با محتواى قرآن بود گفته من نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
من دو چيز در ميان شما باقى گذاشتم، تا وقتى كه به آن دو چنگ زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد: يكى قرآن، ديگرى خاندانم.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
برترى قرآن بر ساير سخنها همانند برترى خدا بر مخلوقات اوست.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
قرآنيان و شب زنده داران، بزرگواران امّت من هستند.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
حامل و حافظ قرآن پرچمدار اسلام است، كسى كه او را احترام كند خدا را گرامى داشته است، كسى كه به او اهانت كند مورد لعن و نفرين خدا خواهد بود.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
اهل قرآن بالاترين مقام انسانى بعد از پيامبران و فرستادگان الهى را دارند، پس حقوق آنان را كم ندانيد، زيرا در پيشگاه الهى داراى منزلتى هستند.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
حاملان قرآن همان آموزگاران سخن خدا و دربركنندگان نور خدايند، كسى كه آنان را دوست بدارد، خدا را دوست داشته و كسى كه نسبت به آنان دشمنى كند با خدا دشمنى كرده است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
اى جامعه قرآن خوانان! در مورد آنچه از قرآن خداوند بر دوش شما نهاده تقواى الهى را پيشه كنيد، زيرا من و شما مسئوليم، من مسئول ابلاغ رسالتم و از شما در باره آنچه از كتاب خدا و سنّت من...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
قرآن و شگفتيهاى قرآن و مفاهيم آن را بياموزيد. مفاهيم قرآن همان واجبات و حدود آن است، زيرا قرآن برپنج وجه نازل شده است: حلال و حرام و محكم و متشابه و ضرب المثلها، به حلال قرآن عمل كنيد،...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه قرآن را بياموزد و به آن عمل نكند و دنيا دوستى و زينت آن را بر قرآن ترجيح دهد سزاوار خشم خداوند است، و در رديف يهود و نصارى قرار خواهد داشت كه كتاب خدا را پشت سر انداختند.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه قرآن بخواند و به آن عمل نكند خداوند او را روز قيامت كور محشور خواهد كرد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شايسته است كه انسانِ مؤمن نميرد تا قرآن را بياموزد يا در حال آموزش آن باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
قرآن را با صدا و آهنگ عربى بخوانيد.

تبلیغات