مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/كودک
آخرین احادیث - كودک

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كودكان را به خاطر پنج چيز دوست مى دارم : اول آن كه بسيار مى گِريند، دوم آن كه با خاك بازى مى كنند، سوم آن كه دعوا كردن آنان همراه با كينه نيست؛ چهارم آن كه چيزى براى فردا ذخيره نمى...

امام على علیه السّلام فرمودند:
پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله كسى را ديدند كه دو فرزند داشت . يكى را بوسيد و ديگرى را رها كرد . پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به او فرمودند : چرا ميان آنان يكسان عمل نكردى؟ .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
چون دختر [نامحرم] شش ساله شد ، او را مبوس و پسر نيز چون از هفت سالگى گذشت ، زن [نامحرم] را نبوسد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حق فرزند بر پدر اين است كه مادر او را گرامى بدارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دختران ، دلسوز ، مددكار و بابركت اند . هر كس يك دختر داشته باشد ، خداوند ، او را پوششى از دوزخ قرار مى دهد و هر كس دو دختر داشته باشد ، به خاطر آن وارد بهشت مى شود و هر كس سه دختر يا...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به زن، در ماهى كه زايمان كرده ، خرما بدهيد، چرا كه فرزند او بردبار و پاك مى شود .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به هر كس فرزندى داده شود ، بايد در گوش راست او اذان نماز و در گوش چپ او اقامه بگويد ؛ چرا كه مايه ايمنى از شيطانِ رانده شده است .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كودكان را دوست بداريد و با آنان مهربان باشيد و هرگاه به آنان وعده داديد، به آن وفا كنيد، زيرا آنان ، روزى دهنده خود را كسى غير از شما نمى دانند .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
براى كودك ، هيچ شيرى بهتر از شير مادرش نيست .

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
خوب است بچّه در كودكى بازى گوش باشد تا در بزرگ سالى بردبار گردد و شايسته نيست كه جز اين باشد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس فرزندش را ببوسد ، خداوند عزّوجلّ براى او ثواب مى نويسد و هر كسى كه او را شاد كند ، خداوند روز قيامت او را شاد خواهد كرد و هر كس قرآن به او بياموزد ، پدر و مادرش دعوت مى شوند و...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سوگند به کسى که جانم به دست اوست ، اگر کسى با همسرش درآمیزد و در اتاق ، کودکى بیدار باشد که آنان را ببیند و سخن گفتن و صداى نَفَس آنان را بشنود ، هرگز رستگار نمى شود . اگر پسر باشد...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پسران، نعمت اند و دختران خوبى. خداوند ، از نعمت ها سؤال مى كند و به خوبى ها پاداش مى دهد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
روز هفتم [تولّد] ، فرزندتان را [با ختنه] پاك كنيد ، چرا كه مايه تميزى و پاكيزگى بيشتر و رويِش شتابنده ترِ گوشت است و زمين ، چهل روز از بول شخص ختنه نشده ، آلوده مى ماند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خانه اى كه كودك در آن نباشد، بركت ندارد.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فرزند شايسته ، گُلى از گل هاى بهشت است .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هرگاه فرزند خواستى ، هنگام آميزش بگو : بار الها! به من فرزندى عطا كن و او را با تقوا قرار ده و در آفرينش او، كم و زيادى نباشد و او را عاقبت به خير گردان .

امام على علیه السّلام فرمودند:
با خشم، تربيت [ممكن] نيست .

امام على علیه السّلام فرمودند:
حقّ فرزند بر پدر ، آن است كه نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربيت كند و قرآن به او بياموزد .

تبلیغات