مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/گهرهای باقری علیه‌السلام
آخرین احادیث - گهرهای باقری علیه‌السلام

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
خوبى و بدى در روز جمعه چند برابر (حساب) مى شود.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
بنده گناه مى كند و به سبب آن، روزى از او گرفته مى شود.

امام باقر علیه السلام درباره آیه «کل شى هـالک الاّ وجـهه» به ابوحمزه ثمالى فرمودند:
هر چیز نابود مى شود و وجه باقى مى ماند. خداوند بزرگ تر از آن است که وجه (چهره) داشته باشد و معناى آیه این است که همه چیز نابود مى شود الاّ دین خدا و سمت و سویى که مردم از آن به سمت...

یکى از یاران امام باقر علیه السلام به آن حضرت عرض کرد: شیعیان در منطقه ما زیادند. حضرت فرمودند:
آیا توانگر آنان بر فقیر مهر مى ورزد؟ و نیکوکار از بدکار مى گذرد؟ و مواسات و بذل و بخشش مالى دارند؟ گفت: خیر. حضرت فرمودند: اینان شیعه نیستند. شیعه کسى است که چنین باشد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
نُه خصلت است كه خداوند آن ها را از ويژگيهاى پيامبرانش قرار داده است. پس خود را بيازماييد بنگريد اگر آنها را داريد، خدا را حمد و ستايش كنيد و اگر نداريد از او بخواهيد. آن ها عبارتند...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
نُه خصلت است که خداوند آن ها را از ویژگیهاى پیامبرانش قرار داده است. پس خود را بیازمایید بنگرید اگر آنها را دارید، خدا را حمد و ستایش کنید و اگر ندارید از او بخواهید. آن ها عبارتند...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هر كس دروغ بگويد آراستگى او برود، هر كس اخلاقش بد شود خـود را عذاب مى دهد و اندوهش فراوان مى شود. هر كس نعمت ها پيايى بر او فرود آيد، بايد زياد شكر كند. هر كس اندوهش زياد شود، بسيار...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
دو گام است كه از آن محبوب تر نزد خدا نيست: 1. گامى به سوى جبهه ها براى تحكيم صف مجاهدان راه خدا. 2. گامى به سوى خويشاوندى كه پيوند خويش گسسته است. دو جرعه است كه از آن محبوب تر نزد...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
خداوند به موسى عليه السلام وحى كرد كه: بعضى از بندگان من آن قدر كار نيك انجام مى دهد كه او را در بهشت حاكم و برقرار مى سازم. موسى گفت: خدايا آن كار نيك چيست؟ خداوند متعال فرمود: براى...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
سه چيز از برترين اعمال است: سير كردن گرسنگى مسلمان، زدودن غم مسلمان، پوشاندن زشتى و عيب او.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
اگر كسى مردى را در راه خدا دوست بدارد، خداوند به او پاداش محبتش را مى دهد، گرچه آن شخص محبوب در علم الهى اهل آتش باشد و اگر كسى شخصى را در راه خدا دشمن بدارد، خداوند پاداش بغض و خشم...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
لبخند انسان به چهره برادرش حسنه و كار نيك است و دور كردن خار و خاشاك و رنج و گرفتارى از برادر دينى حسنه است و خداوند به چيزى بهتر از شاد كردن مؤمن عبادت نشده است.

ابوحمزه مى گويد: از امام باقرعليه السلام شنيدم كه فرمودند:
رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرموده اند: هر كس مؤمنى را شاد كند مرا شاد كرده است و هر كس مــرا شـاد سازد، در حقيقت خدا را مسرور ساخته است.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
يكى از عوامل كمر شكن، همسايه بد است، اگر كار خوبى ببيند پنهان مى سازد و اگر كار بدى مشاهده كند، افشا گرى مى كند.

جميل بن دراج مى گويد: امام محمدباقرعليه السلام فرمودند:
حدّ همسايگى چهل منزل است از هر سو، از جلو، از پشت سر، از راست و از چپ.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هركس مالى از راه اختلاس يا ربا يا خيانت و يا دزدى به چنگ آورد، مصرف آن در راه زكات واجب و صدقه و حج و عمره از وى پذيرفته نمى شود.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هيچ چيز در نزد خدا آن قدر مطلوب و محبوب نيست كه آنچه نزد اوست از وى درخواست و تقاضا شود.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
محبوبترين كارها نزد خداى متعال آن كارى است كه دوام بيشترى دارد، گرچه اندك باشـد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
محبوبترين كارها در نزد خداى تعالى هفت چيز است، از جمله: گرسنگى مؤمنى را سير كند، اندوه غمزده اى را برطرف سازد، قرض بدهكارى را بپردازد. كسانى كه اين گونه رفتار كنند، اندكند.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
بر شما باد ورع و پارسايى، كه چيزى نزد خداى متعال محبوب تر از پارسايى ومهار زدن بر شكم وغريزه جنسى نيست.

تبلیغات