مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/گهرهای صادقی علیه‌السلام
آخرین احادیث - گهرهای صادقی علیه‌السلام

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مردم، بيشتر از آن كه با عمر خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خود زندگى مى كنند و بيشتر از آن كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى ميرند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
از حسـد ورزى به یكـدیگـر بپـرهیزیـد، زیـرا ریشه كفـر، حسـد است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سجده ، نهايت عبادت فرزندان آدم است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اگر اراده قوى باشد، هيچ بدنى براى انجام دادن كار، ناتوان نيست.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سه كس اند كه جز در سه جا شناخته نمى شوند: بردبار جز در هنگام خشم، شجاع جز در جنگ و برادر جز در هنگام نيازمندى.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
برادران خود را در زمینه دو خصلت ، آزمایش کنید، اگر این دو خصلت را دارا بودند (به دوستى و رفاقت باآنان ادامه دهید)، وگرنه از آنان دورى کنید، دورى کنید، دورى کنید، و آن دو خصلت عبارت...

زراره گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم که مى فرمودند:
ما خاندانى هستيم كه مروّت و جوانمردى ما عفو و بخشش از كسى است كه به ما ظلم كرده است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كسى كه قبل از سلام سخن گويد، به او اعتنا نكنيد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اصلاح زندگانى فردى و معاشرت اجتماعى پيمانه پُرى است كه دو سومش زيركى و يك سومش چشم پوشى است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر گاه كار دنيايت به سامان شد، دينت را متهم ساز. (مواظب باش دينت آسيب نديده باشد.)

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
ارباب گونه به عيوب ديگران ننگريد، بلكه چون بنده اى متواضع، عيب هاى خود را وارسى كنيد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سه خصلت علامت نفاق است، گر چه صاحبش اهل نماز و روزه باشد: دروغگويى، خلف وعده و خيانت در امانت.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كوه كندن از دل كندن آسانتر است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
چهار چيز است كه اندك آن هم بسيار است: آتش، دشمنى، فقر و بيمارى.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كه پرده درى كند، اسرار و عيوبِ خانه خودش آشكار مى شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اى پسر جندب ... سزاوار است هر مسلمانى كه مارا مى شناسد، كردارش را در هر شبانه روز بر خودش عرضه كند و خود را حسابرسى نمايد، اگر خوبى ديد برآن بيفزايد و اگر گناه ديد، از آن آمرزش بخواهد...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بنده مؤمن فقير مى گويد: پروردگارا ثروتى روزى ام كن تا در راه خير واحسان چنين و چنان كنم .و چون خداوند به راستىِ نيتش پى مى برد ، براى او همان اجر وپاداش را مى نويسد كه اگر انجام مى...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اهل دوزخ از اين رو در دوزخ براى هميشه مى مانند كه قصد داشتند، اگر در دنيا جاودان ماندند، هميشه نافرمانى خدا كنند و اهل بهشت از اين رو در بهشت جاودانند كه نيت داشتند اگر در دنيا باقى...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
در تورات چنين آمده است: برايتان نوحه سرايى كرديم، اما نگريستيد، تشويقتان كرديم اما به شوق نيامديد. (اى پيامبر) به خونريزان بفهمان كه خداى را شمشيرى است كه آرامش ندارد وآن جهنم است ....

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هان، بشارت ده آنانى را كه در تاريكى ها به سوى مساجد مى روند، به نور درخشانى كه در روز واپسين بر آنان پرتو افكن خواهد بود.

تبلیغات