مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/گهرهای کاظمی علیه‌السلام
آخرین احادیث - گهرهای کاظمی علیه‌السلام

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
سه نفرند كه در روزى كه سايه اى جز سايه عرش خدا نيست در سايه عرش اويند: مردى كه برادر مسلمان خود را زن دهد ، يا به او خدمت كند ، يا رازش را بپوشاند .

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
اداى امانت و راستگويى روزى را زياد مى كند و خيانت و دروغگويى باعث فقر و نفاق مى شود.

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
خدا را در زمين بندگانى است كه براى رفع نيازهاى مردم مى كوشند. اينان در روز قيامت در امان هستند.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
هر گاه سه نفر در خانه اى هستند، دو نفرشان جدا از رفيق خود، نجوا و صحبتِ درگوشى نكنند، چرا كه اين كار، او را اندوهگين مى سازد.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
مَثَل دنيا، همچون آب درياست (كه شور است). تشنه هر چه از آن بنوشد، تشنه تر مى شود، تا آنكه او را مى كشد.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
بد بنده اى است، بنده اى كه دورو و دوزبان است، هرگاه برادر دينى اش را مى بيند، او را مى ستايد و تملّق مى گويد و پشت سرش (بابدگويى) او را مى خورد!

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
مصيبت، براى انسان شكيبا يكى است و براى بى تابى كننده دو تا مى شود!

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
پس ازخداشناسى، برترين كارى كه بنده به وسيله آن به خداوند نزديك مى شود عبارت است از: نماز، نيكى به پدر و مادر، و ترك حسد و خودپسندى و فخرفروشى.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
در پنهان هايتان از خداوند شرم كنيد، همچنان كه در آشكارِ خود از مردم خجالت مى كشيد.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
خداوند را بر مردم دو حجّت اسـت: حجتى آشكار و حجّتى پنهان و درونى. امّا «حجت آشكار»، رسولان و پيامبران و امامانند. امّا «حجت باطنى»، عقلهاست.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
سه چيز است كه چشم را روشن و پرنور مى كند: نگاه به سبزه، نگاه به آب جارى، و نگاه به چهره زيبا.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
بوسه زدن بر دهان، جز نسبت به همسر و فرزند خردسال، روا نيست.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
هركس كه در خود، افزايش و رشد نبيند، پيوسته در حال كاهش است و هركس كه بيشتر رو به نقصان و كاهش رود، مرگ براى او بهتر از زندگى است.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
هر كس مؤمنى را شاد سازد، اوّل خدا را شاد كرده است، دوّم پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله) را، و در مرحله سوّم، ما را.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
اندوه بسيار، پيرى مى آورد.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
كسى كه هر روز به حساب خود نرسد، از ما نيست. پس اگر كار نيك كرده است، از خداوند توفيق بيشتر آن را بخواهد، و اگر كار بد كرده است، از آن كار استغفار كند و به سوى خدا توبه نمايد.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
كار نيك بسيار را، زياد نشماريد، و گناهان كم را هم كم به حساب نياوريد، چرا كه گناهان اندك، جمع مى شوند، تا آنكه گناه بزرگ و بسيار مى گردند.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
تجربه ها براى ادب كردن، و گذشت روزها براى موعظه و پند، كافى است.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
بپرهيز كه خداوند، تو را در معصيتى ببيند كه از آن نهى كرده است، و بپرهيز كه خداوند تو را در طاعتى نيابد كه به آن فرمان داده است.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
مؤمن سرسخت تر از كوه است. كوه با كلنگ كنده مى شود، امّا از دين مؤمن هيچ چيز كاسته و كم نمى گردد.

تبلیغات