مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/گهرهای نقوی علیه‌السلام
آخرین احادیث - گهرهای نقوی علیه‌السلام

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
بر زيردستان خشمگين شدن نشانه پَستى است.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
مسخرگی ، تفریح سفیهان و کار جاهلان است .

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
شب بيدارى، خواب را لذت بخش تر و گرسنگى، خوراك را گواراتر مى كند.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
با مقدم داشتن دوراندیشی، حسرت کوتاهیها را به یاد آور.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
بهتر از نیکی نیکوکار است ، و زیباتر از زیبایی ، گوینده آن است ، و برتر از علم حامل آن است ، و بدتر از بدی ، عامل به آن است ، و وحشتناکتر از وحشت ، آورنده آن است .

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
صورت نيکو جمال (و زيبايي) ظاهر و عقل نيک جمال باطن است.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
گلایه کلید گرانباری است ، ولی گلایه بهتر از کینه توزی است .

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
خودپسندى، آدمى را از دانش جويى باز مى دارد و به ناسپاسى و انكار حق مى خواند.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
از حدّ خود تجاوز نكن و روزگار را در كار خدا دخيل مدان.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
نعمتها را با برخورد درست، باقى نـگه داريـد و با شكر نعمتها اسباب فزونى آنها را فراهم آوريد. (استفاده درست از نعمت سبب دوام آن و شكر نعمت سبب فزونى آن است).

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
اگر خداوند خير كسى را بخواهد، چنان مى شود كه هرگاه مورد توبيخ قرار گيرد، مى پذيرد.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
بى نيازى، در كمى آرزو و رضايت به چيزى است كه تو را كفايت مى كند.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
از نشانه هاى غرور نسبت به خدا آن است كه بنده، استمرار و اصرار بر گناه داشـته باشد و در همان حال، آرزومند بخشايش الهى باشد.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
هر كس قدر خودش را نداند (ودر نظر خودش بى مقدار باشد) از شرّش ايمن مباش.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
دنيا بازارى است كه جمعى درآن سود مى برند وگروهى زيان مى بينند.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
ارزش مردم در دنيا وابسته به اموال است، و در آخرت بـه اعمال.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
ظالم بردبار (خردمند) ممكن است كه با بردبارى خود مورد عفو و گذشت از ظلمش قرار گيرد، ولى حق دارِ نادان، ممكن است، به سبب سفاهتش نور حقش را خاموش كند.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
سوار بر مركب چموش و خيره سر، اسيرِ جانِ خود و فردِ نادان، اسيرِ زبانِ خود است.

يحيى بن عبدالحميد گويد:
از امام هادى عليه السلام شنيدم كه به مردى كه نزد ايشان از پدر خود بدگويى كرد، فرمودند: نافرمانى پدر و مادر داغى است براى كسى كه داغ نديده است.(يعنى مثل آن است كه پدر و مادرش از دنيا...

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
زمانى كه عدل و داد در جامعه بيش از ظلم و ستم باشد، در آن موقع حرام است كه به كسى گمان بد ببرند، مگر وقتى كه آن بـدى از وى معلوم شود، و زمانى كه ظلم و ستم بر عدل و داد غلبه داشته باشد،...

تبلیغات