مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/گهرهای عسکری علیه‌السلام
آخرین احادیث - گهرهای عسکری علیه‌السلام

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
هر که نهانی برادر خود را پند دهد او را آراسته و زیور بسته، و هر که در برابر دیگرانش پند دهد زشتش کرده .

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
هيچ عزّتمندى حق را ترك نكند ، مگر آن كه خوار شود ، و هيچ خوارى به حق نگرايد ، مگر آن كه عزّت يابد.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
اظهار شادی نزد غمدیده، از بی ادبی است.

امام حسن عسكرى علیه السّلام فرمودند:
عبادت به بسيارى روزه و نماز نيست ، بلكه عبادت به انديشيدن بسيار در امر (قدرت ) خداوند است .

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
کم آسایشترین مردم کینه ورز است .

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
خنده بیجا نشانه نادانی است .

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
دو خصلت است كه بالاتر از آنها چيزى نيست: ايمان به خدا و سود رساندن به برادران.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
خشم، كليد هر بدى و زشتى است.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
سلام كردن به هر كس كه بر او مى گذرى ونشستن در جايى كه پايين تر از جايگاه (توست) نشانه تواضع و فروتنى است.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
كسى كه در مجلس به پايين تر از جايگاه خود راضى شود، همواره خدا و فرشتگان الهى بر او درود مى فرستند تا وقتى كه برخيزد.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
قلب و دل احمق در دهان اوست و دهان انسان حكيم در (اختيار) قلب اوست. (يعنى انسان نادان نسنجيده حرف مى زند وانسان خردمند وحكيم پس از انديشه صحبت مى كند.)

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
پررويى و گستاخى فرزند در مقابل پدر در كودكى موجب نافرمانى و آزار او در بزرگى مى شـود.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
زيبايى چهره، زيبايى ظاهرى است و خوبى انديشه زيبايى باطنى است.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
كسى كه پارسايى جزء سرشت او وجود و سخاوت جزء طبيعت او و بردبارى دوست او گردد دوستانش و تعريف او زياد خواهد شد و از دشمنانش با ستايش كردن بر او انتقام مى گيرد.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
تمام پليديها در خانه اى گردآمده و كليد آنها دروغگويى قرار داده شده است.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
برترين مردم پيش خدا كسى است كه نسبت به حقوق برادرانش آشناتر و در اداى آن حقوق كوشاتر باشد، و كسى كه در دنيا براى برادرانش فروتنى كند، او پيش خدا از صديقين و از شيعيان راستين على بن...

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
ستيزه و جدال مكن كه آبرويت مى رود، و شوخى نكن كه بر تو گستاخ شوند.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
انسانى كه دو رو و دو زبانه باشد بد بنده اى است، در روبرو از برادرش تعريف مى كند و پشت سر گوشتش را (با غيبت) مى خورد، اگر نعمتى به او داده شود حسد مى ورزد و اگر گرفتار شود به او خيانت...

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
بهترين برادر تو كسى است كه: خطاى تو را فراموش كند و نيكى تو را نسبت به خودش يادآورى كند.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
يكى از مصيبت هاى كمرشكن، همسايه اى است كه چون خوبى را ببيند روى آن سرپوش مى گذارد و اگر بدى ببيند آن را افشا مى كند.

تبلیغات