مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/مروّت و جوانمردی
آخرین احادیث - مروّت و جوانمردی

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بزرگوار کسی است که آبرویش را با مالش حفظ کند و فرومایه کسی است که مالش را با آبرویش حفظ کند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
جوانمرد اگر به دولت برسد، مناقبش آشكار گردد، و فرومايه اگر به دولت رسد، بدي ها و عيوبش آشكار گردد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
سه چيز است كه عين مروّت است: بخشش در حال تنگدستى، تحمّل و صبورى بدون آن كه انسان زير بار ذلت برود، و خوددارى از خواهش و درخواست

امام على علیه السّلام فرمودند:
جوانمردى چهار گونه است: فروتنى، هنگام فرمانروايى و حكومت. گذشت، هنگام قدرت. خيرخواهى، هنگام دشمنى. و بخشش بدون منت گذاردى.

امام على علیه السّلام فرمودند:
دينى كه مروّت ندارد، خيرى در آن نيست.

امام على علیه السّلام فرمودند:
حرص، مردانگى انسان را معيوب مى كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
كسى كه حقوق دوستان خود را مراعات نكند، و با دشمنان خود با انصاف رفتار نكند، مردانگى ندارد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
سود گرفتن از برادران دينى، از مــروّت بـه دور اسـت.

امام على علیه السّلام فرمودند:
كسى كه يقينش كم باشد، مروّت او بى ارزش است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
سامان بخشِ مروّت، انجام وظيفه برادرى به نحو نيكوست و آيين و اساس دين، يقين خوب داشتن است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
امتياز آدمى به عقل اوست و زيبايى او به مروّتش.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
آيا گمان مى كنيد جوانمردى با فسق و فجور حاصل مى شود! جوانمردى تنها با سفره اى گسترده، و عطايى بخشيده، و نيكى (يا خوشرويى) پسنديده، و پرهيز از مردم آزادى حاصل مى شود.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مروّت، آدمى را بـه صفات عالى برمى انگيزاند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مردانگى با بُخل جمع نمى شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
از مروّت نيست كه انسان آنچه را كه در سفر ديده، از ريز و درشت و خوب و بد، بازگو كند.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
مروّت آن است كه طمع نكنى تا ذليل و خوار نشوى و از ديگران چيزى نخواهى تا كوچك نشوى و بخل نورزى تا ناسزا نشنوى و نادانى نكنى تا براى خودت دشمن نتراشى.

پیامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:
مروّت ما اهل بيت، گذشت از كسى است كه به ما ظلم كرده و بخشش به كسى است كه ما را محروم كرده است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آنكه مروّت ندارد، همت ندارد. .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
شخص دلخسته، مروّت ندارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مروّت همان پرهيز از پستى است.

تبلیغات