مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/نام‌گذاری
آخرین احادیث - نام‌گذاری

مردى به رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض كرد: حق اين فرزند بر من چيست؟ حضرت فرمودند:
اسم خوب برايش انتخاب كنى، به خوبى او را تربيت نمايى و به كارى مناسب و پسنديده بگمارى.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
هيچ سفره گسترده نشد كه كسى به نام احمد يا محمّد بر سر آن نشسته باشد مگر اينكه آن منزل در هر روز دوبار مورد تقديس واقع شود.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
اگر براى كسى چهار فرزند متولّد شود، يكى از آنان را به نام من نامگذارى نكند بـه من جفا كرده است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
گروهى كه مى خـواهند مشورت كنند ودر جمع آنان كسى بانام محمد يا احمد حاضر است اگر آنان او را در مشورت خود وارد كنند، براى آنان خير خواهد بود.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه داراى فرزند پسر شود و بخاطر علاقه به من و تبرّك جستن به نام من نام او را محـمّد بگذارد، او و فرزندش در بهشت خواهند بود.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
حق فرزند بر پدرش سه چيز است: 1 ـ نام نيكو براى او انتخاب كند. 2 ـ بـه او نـوشـتن بيـامـوزد. 3 ـ هنگامى كه بالغ شد او را همسر دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
[بچه هاى] سِقط شده خـود را نامگذارى كنيد، زيرا آنان پيشاهنگان شما (بسوى بهشت) هستند.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
نخسـتين بخشش و عنـايت هـر كس نسبت به فرزندش، انتخاب نام است، پس بايد نام نيكو براى او انتخاب كند.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
در قيامت شما با نام خود و نام پدرانتان خوانده مى شويد، پس نام هاى خود را نيكو انتخاب كنيد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
نام نيكو انتخاب كنيد، زيرا كه در روز قيامت با آن اسمها خوانده مى شويد، (خطاب مى شود) اى فلانى، فرزند فلانى با خيز و بسوى نـور خـودت حركت كن.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
برادران دينى خود را با بهترين نام آنان صدا بزنيد و آنـان را بـا لقبـهاى (زشت) نخـوانيـد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
روش پسنديده و نيكو آن است كه كنيه شخص به نام پدرش باشـد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
فرزندان خود را به نام انبياء نامگذارى كنيد، و نيكوترين نامها عبداللّه و عبدالرحمن است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
بنام خوبان خود، نام گذارى كنيد، و نيازهاى خود را از خوبرويان بخواهيد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
هيچ زيانى ندارد كه در خانه اى يك فرزند يا دو فرزند حتى سه فرزند به نام «محمّد» باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه به اميد بركت، نام مرا انتخاب كند، شب و روز تا قيامت بر او بركت خواهد بود.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
هنگامى كه فرزنـد را «محمّد» ناميديد، او را احترام كنيد و در مجلس براى او جا باز كنيد و روى خود را براى او ترش نكنيد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
فرزندان خود را «حَكَمْ» و «اباالحكم» نامگذارى نكنيد زيـرا فقط خداوند متعال حكَم است. (و آن نام مخصوص خداست).

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
به نام من (محمّد) نامگذارى بكنيد ولى به كنيه من كنيه گذارى نكنيد، زيرا فقط من ابوالقاسم (تقسيم كننده بهشت وجهنّم) هستم كه ميان شما تقسيم خواهم كرد.

زینب دختر ابى سلمه مى گوید: من «برّه» (یعنى نیکوکار) نامگذارى شدم. پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمودند:
خودستائى نکنید، خداوند به نیکان شما آگاه تر است، و او را زینب نامگذارى کنید.

تبلیغات