مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/هر چه كنى، به خود كنى
آخرین احادیث - هر چه كنى، به خود كنى

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس از غير خدا بِبُرد، خداوند، هزينه زندگى او را تأمين مى كند و از جايى كه انتظار ندارد، روزى اش مى دهد؛ امّا هر كس چشم اميدش به دنيا باشد، خداوند، او را به دنيا وا مى گذارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس مشتاق بهشت است، به سوى نيكى ها مى شتابد و هر كس از جهنم بترسد، از هوا و هوس روى مى گرداند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى على! هرگاه وقت نمازت رسيد، آماده آن شو وگرنه شيطان تو را سرگرم مى كند و هرگاه قصد [كار] خيرى كردى شتاب كن وگرنه شيطان تو را از آن باز مى دارد.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس مى خواهد دعايش مستجاب شود و غمش از بين برود، بايد گره از كار تنگدستى باز كند.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگز مؤمن از شنيدن خير و خوبى سير نمى شود، تا آن كه سرانجامش بهشت گردد.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس كم بخورد، سالم مى ماند و هر كس زياد بخورد تنش بيمار مى شود و قساوت قلب پيدا مى كند.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس ميانه روى كند، خداوند بى نيازش سازد و هر كس ريخت و پاش نمايد، خداوند نادارش كند، هر كس فروتنى پيشه كند، خداوند بلندش نمايد و هر كس بزرگى كند، خداوند خُردش نمايد.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بار خدايا! براى تو روزه گرفتيم و با روزى تو افطار مى كنيم، پس آن را از ما بپذير، تشنگى رفت، رگ ها شاداب شد و پاداش ماند.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هر كس از خرج كردن مالى در راه خداپسندانه بخل ورزد، چند برابر آن را در راه غير خداپسندانه هزينه خواهد كرد.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پيامبر صلى الله عليه و آله در تفسير آيه «هر مؤمنى مرد يا زن كار نيكى انجام دهد، قطعا او را با زندگى پاكيزه اى، حيات مى بخشيم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام داده اند پاداش خواهيم...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
چون خداوند به بنده اى نعمت بدهد و او آن را قلبا قدر بشناسد و به زبان سپاس بگويد، هنوز سخنش به پايان نرسيده، فرمان افزايش نعمت براى وى صادر مى شود.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس به ديگران ضرر برساند، خداوند به او ضرر مى زند و هر كس سخت گيرى كند، خداوند به او سخت مى گيرد.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس غمى از غم هاى دنيا را از مسلمانى برطرف نمايد، خداوند غمى از غم هاى روز قيامت را از او برطرف كند و هر كس بر شخص تنگدستى آسان بگيرد، خداوند در دنيا و آخرت بر او آسان گيرد و هر كس...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هرگز جوينده اى يابنده تر از كار نيك امروز كه گناه قديم را مى يابد [و پاك مى كند[ نديده ام.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه چیز است که در هر کس باشد [آثارش] به خود او بر مى گردد: ستم کردن، فریب دادن و پیمان شکنى.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
یارى رساندن به ستمدیده فریاد خواه و شاد کردن غمناک، از کفّاره هاى گناهان بزرگ است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دلى كه در آن حكمت نيست، همچون خانه اى ويران است. پس بياموزيد و آموزش دهيد، بفهميد و نادان نميريد كه خداى عزّ و جلّ، بهانه اى را براى نادانى نمى پذيرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس از مدارا بى بهره باشد، از همه خوبى ها بى بهره مانده است.

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
اى مردم در خوبى ها با يكديگر رقابت كنيد و در بهره گرفتن از فرصت ها شتاب نماييد و كار نيكى را كه در انجامش شتاب نكرده ايد، به حساب نياوريد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس سه خصلت داشته باشد، دنيا و آخرتش سالم مى ماند: به خوبى فرمان دهد و خود به آن عمل كند، از زشتى باز دارد و خود از آن باز ايستد و از حدود الهى پاسدارى كند.

تبلیغات