مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ولادت معصومین علیهم‌السلام/حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله
آخرین پیامک ها - حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله
بی دست تو حق بر روی کس در نگشاید
بــی دوستی ات حمـد خداونــد نشاید
بی حسن تـو یـوسف ز کسی دل نربایـد
بی نــام تـو زنگ غمـی از دل نزدایـد
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
ما امّت وحـی و تو پیام آور وحیی
تا هست خدایی خـدا، رهبر مایی
تو جان همه عالمی و در بر مایی
تو سایۀ لطف ازلی بـر سر مایی
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
نـام احـد کـه نام خداوند سرمـد است
میمی بر آن اضافه شده، اسم احمد است
آدم کـه گشت توبـه او نـزد حـق قبول
از فیـض «یا حمیدُ بحق محمـد» است
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
جز طلعت منیر تو و عترت تو نیست
در عالــم وجــود، چـراغ هدایتی
در حشر نیست راه نجاتی برایشان
حتـی ز انبیـا نکنـی گـر حمایتی
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
روزی که انبیا به صف حشر بگذرند
جز رایت تو بر سرشان نیست رایتی
گو نخل هـا قلم شود و برگ ها کتاب
نَبـوَد کتــاب منقبتـت را نهایتــی
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
اوصاف تو چون وصف خدا فوق حساب است
قرآن تـو را سلطـه بـر ایـن چـار کتاب است
حب تو ثواب است، ثـواب است، ثـواب است
بغض تو عقاب است، عقاب است، عقاب است
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
روشنگـر بــزم ازلـی روی منیـرت
تـا حشـر، بزرگـان جهانند حقیـرت
حتی به جنـان اهـل بهشتند فقیرت
پیغامبـران یکسـره بودنـد بشیرت
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
این است که توحیـد از او نـام گرفته
این است که خورشید از او وام گرفته
این است که از روح بشـر، دام گرفته
این است که دل از دمش آرام گرفته
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
معطر هر کجا نام محمد
نه مخصوص زمانی یا که مکان است
کسانی که پناه از آن گزیدند
درون هر دو دنیا در امان است
میلاد پیامبر اکرم (ص) مبارک باد
این نـور جمـال ازل، ایـن خالق نور است
این هـم سخن موسی، در وادی طور است
این روی صُحُف، صورت زیبای زَبور است
این روح عدالت به محیط زر و زور است
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
ای جـان همـه عالــم و آدم بـه فدایت
ای هستیِ هستی کمی از لطف و عطایت
گلبوسـۀ فـردوس، بــه خاک کف پایت
روییـده مسیـح از نـفس روحْ فـزایت
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
تنها نه مهر و مه، نه سماوات، نه زمین
گشتنـد انبیـا همـه خلـق از برای تو
تو بحـر بـی نهایت حقـی و هم چنان
بــی انتهاست رحمـت بـی انتهای تو
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
تو نـور توحیدی همیشه جاویدی
تو بـا جمال حق به دل درخشیدی
تو قلب ما را به نور وحیت غار حرا کردی
ستم کشیدی خنـده نمودی فقط دعا کردی
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
کعبه پروانه شمع وجودش
از خدای حرم آید درودش
صفا و مروه، مقام و زمزم
سروده اند ایـن ترانه بـا هم
صل علی محمد و آل احمد
صل علی محمد و آل احمد
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
او جمله دلیل خلق عالم بود
آن نور ازل، نبی خاتم بود
از حمد احد، به نام احمد شد
او سرّ حروف اسم اعظم بود
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
ای شده ملک خدا از مقدمت آباد
یا محمد عید میلادت مبارک باد
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
تو در تمامی امکان، چو جان درون تنی
نکوتری ز کلام و فراتر از سخنی
اگر تمام نکویان شوند پروانه
تو در تجمّع آنان، چراغ انجمنی
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
زیباتر و بالاتری از آنکه به بیتی
تشبیه به خورشید کنم یا که به ماهت
سوگند به چشمت که رسولان الهی
هستند به محشر همه مشتاق نگاهت
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
زیبد که کند ناز به گلخانه ی جنت
خاری که شود سبز در اطراف گیاهت
این نیست مقام تو که آدم به تو نازد
عالم به تو خلاق دو عالم به تو نازد
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
میلاد تو انفجار نور است امشب
یثرب ز تو جلوه گاه طور است امشب
با تذکره مدینه دادن ما را
مسرور نما شب سرور است امشب
میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد
تبلیغات