مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /هفته امر به معروف و نهی از منکر
آخرین پیامک ها - هفته امر به معروف و نهی از منکر
خداوند، خود نخستین آمِر به معروف و ناهی از منکر است.
نهی از منکر، چراغی است تابنده بر ضد پلیدی.
بیا با امر بر معروف کردن
به فرهنگ شهادت آشنا شو
به نهی از منکر این کار خدایی
خدا را جستجو کن با صفا شو
امر به معروف، مهم ترین اصل عملی اسلام است.
نهی از منکر، چون چراغ تابنده ای است که راه را از بی راهه جدا می کند.
نهی از منکر، چراغ تابنده ای است که راه را روشن می سازد .
امر به معروف، انتشار خوبی ها و افشاندن بذر نیکی ها در کشتزار جان آدمی است.
امر به معروف، گل سر سبد حرکت های اجتماعی انسان است.
آن کس که می تواند از بدی جلوگیری کند و چنین نمی کند، خود دستیار کسی است که بد می کند.
امر به معروف و نهی از منکر، دو پاس دار و نگهبان جامعه اسلامی هستند.
امر به معروف و نهی از منکر، این دو فرشته نیکی و مهر، نگاهبان انسان و جامعه از هبوط و سقوط در دره تاریکی است.
اصل امر به معروف و نهی از منکر، یکی از اصول مترقی و ممتاز دین مبین اسلام است.
امر به معروف و نهی از منکر، تنها راه قوام و دوام تمامی فرایض دینی است.
اگر می خواهید خوبان جهان افزون شوند، امر به معروف را پیشه کنید.
امر به معروف و نهی از منکر، از وظایف پیامبری است.
امر به معرووف، نشان روشن غیرت دینی مؤمن است.
ترک امر و نهی دینی، غروب و غربت دین و دین داری را به همراه دارد.
امر و نهی دینی، کلید تحقق احکام اسلام است.
امر و نهی دینی، حضور مثبت اهل ایمان در جامعه است.
مبادا بی طرف یا بی تفاوت
همه معروف و منکر واگذاری
میان کربلا باشی ولیکن
امام خویش را تنها گذاری
تبلیغات