مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /هفته وقف
آخرین پیامک ها - هفته وقف
وقف تجارتي است پر سود و منفعت با بهترين خريدار
وقف كردن همانند كاشتن بذري كوچك است كه ساليان سال محصول ميدهد
وقف سرچشمه نور و حيات يعني زندگي دوباره
وقف،ماندگارترين يادگاري است كه انسان به يادپرورگارمي نگارد.
انسان با وقف راه خود را به بهشت هموار ميكند.
وقف بخشش مسلمان حقيقي به جامعه اسلامي است
وقف، جشمه زمزم از خاطره خود ساختن است.
وقف :خدمت صادقانه امروز -اجرجاودانه فردا
وقف نه مرز تاريخي دارد نه مرز جغرافيايي وقف توشه آخرت است
وقف شروع زندگي جديدي است كه پايان ندارد.
وقف هما نندچشمه زلا ل و جاريست و بدو ن منت در اسلام مي باشد
وقف راهي است براي راهيابي به دنياي اصلي و خالي شدن از تمايلات نفساني
وقف :اوج پروازواقف در ملكوت.
وقف آسانترين و نيكو ترين راه براي خشنودي خداوند و دور ماندن از آتش قيامت است.
وقف نزديك ترين راه دست يافتن به رضاي خداست.
وقف يعني انفاق خالصانه و بي منت براي خدا.
وقف واقف چراغی ماندگار تا روزحساب است.
وقف تجلي ايثار ونوع دوستي است.
وقف، هديه اي بي منت براي خلق و رحمتي بي پايان براي واقف است.
وقف نهايت سخاوت و ماندگارترين اثر مومن درزمان حيات و ممات مي باشد.
تبلیغات