مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /نام‌گذاری سال‌ها
آخرین پیامک ها - نام‌گذاری سال‌ها
بی نيازيم از جهان چون بهر زهرا سائليم
ما مطيع امر رهبر بر کلامش قائليم
زائرين اربعينيم و کنار دولتيم
چشم ای سيد علی ما همزبان و همدليم
سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک
همدلی و همزبانی پند توست
دولت و ملت همه پابست توست
چون که فرمودی شعار سال نو
چشم آقا هستی‌ام از هست توست
سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک
ما برای رهبر خود جانفشانی می‌کنیم
کشور خود را غریق مهربانی می‌کنیم
پس همیشه در کنار دولت خدمتگزار
با بصیرت، همدلی و همزبانی می‌کنیم
سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک
ما قطره‌ای از زلال ملت هستیم
ما اهل صفا و با محبت هستیم
آقای عزیزمان! خیالت راحت
ما همدل و همزبان دولت هستیم
سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک
هر مرتبه پیروز مراحل شده‌اند
هر مرتبه حلّال مسائل شده‌اند
با اذن ولی دولت و ملت این ‌بار
یک‌پارچه همز‌بان و همدل شده‌اند
سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک
عُقده و کِبر و حَسَد ما را به کار و کیش نیست
آنکه در دل کینه دارد همچو ما درویش نیست
همدلی کن شایَدَت فردا تو را در پیش نیست
مهربانی کن که این دنیا دو روزی بیش نیست
سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک
در دست‌های ملت گرمی محبت
در دیدگان دولت نور محبت
در سخن ملت کلام محبت
در کردار دولت آثار محبت
سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک
چون ملت را سراپرده زدند
جمله دولت به خدمت آمدند
همزبان و همدل خود یافتند
پیش او یک یک به جان بشتافتند
سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک
امسال سال عشق سال مهربانیست
هرچند قد نوبهار ما کمانیست
سید علی سرمشق ما را داد، تکلیف
ملت و دولت، همدلی با همزبانیست
سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک
سال دولت سال ملت این شعار رهبر است
همدلی و همزبانی هم شعاری دیگر است
هرکسی از نائب‌ المهدی نماید پیروی
شک ندارم مورد تأیید حی داور است
سال همدلی و همزبانی دولت و ملت مبارک
امسال اراده آن چنانی داریم
سرمایه و کار ایرانی داریم
با همت و با جهاد گل کاشته ایم
محصول تلاش خویش برداشته ایم
وقت پايان کاهلي شده است
موسم عزم و همدلي شده است
تا بزن آستين همت را
سال توليد داخلي شده است
برخیز که فخر همت اقلیم شویم
در نزد خدا و خلق تکریم شویم
فرمود ز تولید حمایت بکنیم
تا شاهد مرگ طرح تحریم شویم
باز هم با امر تو تجدید بیعت می کنیم
عرصه ی تولید ملی را حمایت می کنیم
کار و سرمایه که جای خود، بدان آقای من
ما تمام هستی خود را فدایت می کنیم
در سال نو احساس عزت می کنیم
باز هم از نایب مهدی اطاعت می کنیم
طبق آن فرمایشات رهبر روشن ضمیر
سال تولید است و ما از آن حمایت می کنیم
باز آقا محضرت عرض ارادت می کنیم
آسمان را روشن از شمع ولایت می کنیم
گفته ای تولید ملی، گفته هایت روی چشم
باز از سرمایه و از کار ایرانی حمایت می کنیم
بهر پیروزی ایران عدل و دادی می کنم
از همه فرمایش رهبر اطاعت می کنم
امر کردی رهبرا بر روی چشمان ترم
چشم آقا، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می کنم
حقا که دلم نوید شادی داده
انگیزه ی اردوی جهادی داده
امروز امیر جبهه ی خوبی ها
فرمان به تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی داده
با امر رهبر که ز رحمان موید است
دیگر به جنس خارجیان رو نمی کنیم
ما حامیان کار و تلاشی مضاعفیم
با تنبلی و سست شدن خو نمی کنیم
از لطف خدا به دل نمادی داریم
بر دفع بدی چراغ و هادی داریم
در سال تولید ملی گوییم
عشق است که رهبری فرزانه داریم
تبلیغات