مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار اندیشمندان/اراده و پشتكار
آخرین پیامک ها - اراده و پشتكار
بهترين زمان براي تربيت اراده، ايام جواني است. فيثاغورث
اگر اراده كنيد و پايداري داشته باشيد، بي شك موفق خواهيد شد. رالف والدو امرسون
اگر سخنان تو را اراده و عمل دنبال نكند، پس از كجا مي توان ارج و بهاي تو را شناخت؟ فريدريش شيل
به ياد داشته باش كه براي موفقيت، بيش از هر چيز به اراده و تصميم نياز داري. آبراهام لينكلن
خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهي نيست. سقراط
اراده بهترين راهنماي طبيعت است. اسمايلز
اراده انساني، در كنار سرنوشت او ايستاده و چرخ تكامل او را اداره مي كند. فيثاغورث
نيرومندترين اهرمها اراده است. اسمايلز
وجود ما به منزله باغي است كه اراده ي ما باغبان آن است. ويليام شكسپير
فضايي بين پندار و عمل وجود دارد كه با پشتكار پيموده مي شود. جبران خليل جبران
كساني كه بيش از اندازه فكر مي كنند، تهي از اراده و تصميم اند. ناپلئون بناپارت
درجه سعادت اشخاص بستگي به اراده و ميل خود آنها دارد. آبراهام لينكلن
خواسته هاي خود را در ميان دو ديوار محكم اراده و عقل زنداني كنيد. ارسطو
من مي خواهم؛ جمله اي است كه از اراده قوي سرچشمه گرفته است. اوژن
دانستن بدون خواستن هرگز توانستن به بار نمي آورد. گوستاولوبن
يك اراده قوي بر همه چيز حتي بر زمان غلبه مي كند. شاتوبريان
راز كاميابي، پرسيدن و خواستن است. جك كانفيلد
رمز كاميابي، داشتن پشتكار و دليري، با وجود ناكامي ها است. زيگ زيگلار
فرد با اراده در پيچ و خمهاي زندگي هيچ گاه با نااميدي روبرو نخواهد شد. ناپلئون بناپارت
براي پيشرفت سه چيز لازم است : اول پشتكار، دوم پشتكار و سوم پشتكار. لرد آويبوري
تبلیغات