مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار اندیشمندان/اعتقاد
آخرین پیامک ها - اعتقاد
اگر پيوسته بكوشي و ايمان داشته باشي، سرانجام پيروزي از آن تو خواهد بود.((آن ديويس))
رفتار و منش هر فرد، كتاب مصور انديشه ها و باورهاي اوست.((رالف والدو امرسون))
خود را باور كنيد، تا همه ي جهان هستي شما را باور كند.((آزمنديان))
باور خود را در عملكردتان پياده كنيد.((رالف والدو امرسون))
وقتي باور داري كه مي تواني حتما مي تواني!((ماكسول مالتز))
پاكدل را كسي باور نمي كند، مگر پاكدل.((هرمان هسه))
آنچه سبب امنيت روح مي شود ايمان است.((گارودي))
مردي كه ادعا مي كند، ديگر اعتقادي به عشق ندارد؛ كسي است كه ديگر عشق به او اعتمادي ندارد.((مارس كرانشه))
هر كس عادت كند كه بدون دليل هر حرفي را باور كند، از صورت انساني خارج است.((ابوعلي سينا))
اعتقاد يعني يقين دروني، ايمان يعني عمل بيروني. اگر عزم و اراده خود را به زبان بياوريد علاوه بر تشويق شدن، احساس مسئوليت خواهيد كرد.((جان ماكسول))
مسلم بدانيد كه باورهاي انسان بر نگرش او مؤثر است؛ حتي اگر آن باورها درست نباشند.((جان ماكسول))
اعتقاد و باور ديني يكي از نيروهايي است كه بشر به كمك آن زندگي مي كند و اگر آن را به طور كامل از دست بدهد نتيجه اي جز سقوط ابناء بشري به همراه نخواهد داشت.((ويليام جيمز))
وقتي براستي ايمان داري كه حق با تو است و درست مي گويي، هرگز از حرفهاي مردم نگران و ناراحت نشو!((الينور روزولت))
باور داشتن به كاري كه انجام مي دهيد يك مطلب است و متعهد بودن كامل به آن كار، مطلبي ديگر.((جان ماكسول))
خوشبختي زماني به دست مي آيد كه شما به كاري كه انجام مي دهيد باور داشته باشيد، آن را خوب بشناسيد و دوست بداريد.((برايان تريسي))
اگر به انسان ها شخصيت و فرصت ابراز عقيده و پاداش و امكان مشاركت بدهيد، رشد خواهند كرد و انديشه هاي ناب خود را بيرون خواهند ريخت.((رابرت اسلاتر))
اگر دعا كنيم، ايمان خواهيم داشت، اگر ايمان داشته باشيم، محبت خواهيم نمود و اگر محبت كنيم، خدمت نيز خواهيم كرد.((مادر ترزا))
ايمان و باور ما در ابتداي هر مسئوليت دشواري تنها عاملي است كه موفقيت نهايي مان را تضمين مي كند.((ويليام جيمز))
باور من اين است كه همه كارها را خداوند روبراه مي كند و آن خداي قادر و متعال هيچ نيازي به توصيه و راهنمايي من ندارد؛ در اين صورت دليلي براي نگراني وجود ندارد.((هنري فورد))
برويد و به آنچه ايمان داريد، عمل كنيد.((رالف والدو امرسون))
تبلیغات