مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/معاد و قيامت
آخرین پیامک ها - معاد و قيامت
بايد توجه به اين معنا بكنيد كه ما يك روز ديگر داريم ، اين را شك نكنيد ! ما يك روز محاسبه داريم و از همه چيزها محاسبه مي شود.آن روز خود انسان محاسبه خودش را مي كند ، آن روز قلم ها مي آيند شهادت مي دهند، دستها شهادت مي دهند ، چشم ها شهادت مي دهند ؛ انسان خودش آن روز محاسبه خودش را مي كند ، و ما يك همچنين روزي را داريم. امام خميني(ره)
هر عملي كه ما در اينجا انجام مي دهيم يك صورت برزخي دارد و يك صورت ملكوتي دارد ، و ما به او مي رسيم امام خميني(ره).
هر كلمه اي و هر حرفي از ما صادر بشود ، آن ، منعكس در آن عالم ودر ميزان اعمال ما هست. امام خميني(ره)
جلوه شفاعت شافعان در اين عالم ، هدايت آنهاست ؛ ودر آن عالم ، باطن هدايت شفاعت است.تو از هدايت اگر بي بهره شدي از شفاعت بي بهره اي ، و به هر قدر هدايت شدي شفاعت شوي. امام خميني(ره)
نفوس خودتان را تربيت كنيد ، تهذيب كنيد.اين دنيا پايان دارد ، براي همه ما ؛ من زودتر و شما بعد. امام خميني(ره)
ميزان اعمال ما پيش خداست و ثبت است ، و ثبت مي شود. امام خميني(ره)
تبلیغات