مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/حج
آخرین پیامک ها - حج
اي گويندگان! نويسندگان! در اجتما عات بزرگ:عرفات و مشعر و منا و مكۀ معظّمه و مدينۀ منوّره ، مسائل اجتماعي و سياسي مناطق خود را به گوش برادران ايماني برسانيد ، و از هم طلب نصرت كنيد. امام خميني(ره)
اين پدر توحيد و بت شكن جهان به ما و همه انسانها آموخت كه قرباني در راه خدا ، پيش از آن كه جنبه توحيدي و عبادي داشته باشد ، جنبه هاي سياسي وارزش هاي اجتماعي دارد. امام خميني(ره)
در مكه مكرمه بتها را بشكنيم ، و شياطين را كه در رأس آنها شيطان بزرگ است ، در عقبات رَمْي كنيم و طرد نماييم ، تا حج خليل الله و حبيب الله و ولي الله (مهدي عزيز) را بجا آورده باشيم. امام خميني(ره)
اين بيت معظّم(خانه خدا) براي «ناس» بنا شده و براي «قيام ناس». امام خميني(ره)
يكي از مهمّات فلسفه حج ، ايجاد تفاهم و تحكيم برادري بين مسلمين است. امام خميني(ره)
ان شاء الله _ما نخواهيم گذاشت از كعبه و حج ، اين منبر بزرگي كه بربلنداي بام انسانيت بايد صداي مظلومان را به همه عالم منعكس سازد ، و آواي توحيد را طنين اندازد ، صداي سازش با آمريكا و شوروي و كفر و شرك نواخته شود. امام خميني(ره)
حج بي روح و تحرك و قيام ، حج بي برائت ، حج بي وحدت ، وحجي كه از آن هدم كفر و شرك بر نيايد حج نيست. امام خميني(ره)
همه مسلمانان بايد در تجديد حيات حج و قرآن كريم ، و بازگرداندن اين دو، به صحنه هاي زندگي شان كوشش كنند. امام خميني(ره)
بيتي كه براي قيام تأسيس شده است(خانه خدا) آن هم قيام«ناس» و «للناس» ، پس بايد براي همين مقصد بزرگ در آن اجتماع نمود. امام خميني(ره)
حج تنظيم و تمرين و تشكل اين زندگي توحيدي است.حج عرصه نمايش ، و آيينه سنجش استعداد ها و توان مادي و معنوي مسلمانان است. امام خميني(ره)
حج از آن روزي كه تولد پيدا كرده است، اهميّت بعد سياسي اش كمتر از بعد عبادي اش نيست. امام خميني(ره)
تبلیغات