مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/نفاق و منافقين
آخرین پیامک ها - نفاق و منافقين
آن قدري كه اسلام تكيه كرده است بر اينكه منافقين را از بين ببرد يا اصلاحشان كند ،براي كفار اينطور نيست.انسان مي داند با آدم كافر چه بكند، امابا منافقين نمي داند چه كند . امام خميني(ره)
در سوره (منافقين) ذكر مي فرمايد كيفيت منافقين را، كه اين ها پيش تو اظهار ديانت مي كنند، اظهار اسلام مي كنند، لكن دروغ مي گويند ، اينها مسلم نيستند ، اينها منافق هستند . امام خميني(ره)
آنچه ما امروز مبتلاي به آن هستيم، و آن دسته منافقيني كه اظهار اسلام مي كنند و كمر اسلام را مي خواهند بشكنند، كار مسلمان ها با اينها مشكل است، حل مسئله اينها بسيار مشكل است . امام خميني(ره)
عيب بزرگ شما و هوادارانتان آن است كه نه از اسلام و قدرت معنوي آن، و نه از ملت مسلمان وانگيزه فداكاري او، اطلاعي داريد . امام خميني(ره)
با آن كه سران منافقين در دامن آمريكا و فرانسه مشغول عياشي و خوش گذراني هستند، مع الاسف عده اي نوجوان را با حيله و تزوير گول زده و قدرت تفكر را ازآنان سلب نموده اند . امام خميني(ره)
آنهايي كه اظهار اسلام مي كنند و بيمارستان را آتش مي زنند و مجروحها را سرمي بُرند ،اينها را بشناسيد ،اينها مسلم نيستند ،اينها منافق هستند . امام خميني(ره)
ننگتان باد اي تفاله هاي شيطان! و عارتان باد اي خود فروختگان بين المللي! كه در سوراخ ها خزيده و در مقابل ملتي كه در برابر ابر قدرتها بر خاسته است، به خرابكاريهاي جاهلانه پرداخته ايد . امام خميني(ره)
گمان ندارم شما بتوانيد گروه و يا دسته اي را بيابيد كه جنايات و سفلگي شان ، به ابعاد اين گروهك منافقين باشد . امام خميني(ره)
منافقها هستند كه بدتر از كفارند . امام خميني(ره)
در اسلام از منافقين بيشتر تكذيب شده است ؛ و منافق اوضح مصاديق كفر است . امام خميني(ره)
تبلیغات