مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/دعوت به قيام
آخرین پیامک ها - دعوت به قيام
وصيت من به ملتهاي كشورهاي اسلامي [اين] است كه انتظار نداشته باشيد كه از خارج، كسي به شما در رسيدن به هدف _كه آن اسلام و پياده كردن احكام اسلام است_ كمك كند.خود بايد به اين امر حياتي كه آزادي و استقلال را تحقق مي بخشد قيام كنيد . امام خميني(ره)
ملتها بايد قيام كنند و خودشان را از دست حكومتهاي خودشان ، و قدرتهاي بزرگ نجات بدهند . امام خميني(ره)
اميدوارم كه مسلمانان ساير كشورها از تجربيات مسلمانان ايران پند گرفته و توي دهن غرب بزنند، و روي پاي خود بايستند، و با تمسك به اسلام به افتخارات گذشته خود دست يابند . امام خميني(ره)
اي مسلمانان غيرتمند اقطار عالم! از خواب غفلت برخيزيد و اسلام و كشورهاي اسلامي را ازدست استعمارگران و وابستگان به آنان رهايي بخشيد . امام خميني(ره)
آيا براي مسلمانان جهان ننگ نيست كه با اين همه سرمايه هاي انساني و مادي و معنوي، با داشتن چنين مكتب مترقي و پشتوانه الهي، تن به سلطه قدرتمندان مستكبر و دزدان دريايي و زميني قرن بدهند . امام خميني(ره)
اين ملتها هستند كه بايد نهضت كنند ،قيام كنند وخودشان را از دست اشرار نجات بدهند . امام خميني(ره)
ملتها بايد از جا برخيزند ،اگر بنشينند و منتظر اين باشند كه براي آنها ،چه براي جهات مادي شان و چه براي جهات معنوي شان ، ديگران بيايند و كاري بكنند ،اين اشتباه است . امام خميني(ره)
وظيفه مسلمانان است كه قيام در راه اسلام كنند ، ودست قدرتهايي را كه براي نابودي اسلام وبرخورداري از منابع مسلمين ،مشغول توطئه هستند را قطع كنند . امام خميني(ره)
درد آشنايان جوامع اسلامي ،همانان كه با محرومان و پابرهنگان ميثاق خون بسته اند ،بايد توجه كنند كه در آغاز راه مبارزه اند . امام خميني(ره)
همه ملت هاي اسلام با بيداري و با توجه به پا خيزند، و اين دستهاي فاسدي كه مي خواهد همه ملتهاي اسلام را در تحت سلطه ابر قدرتها قرار بدهد ،آنها را سر جاي خودشان بنشانند . امام خميني(ره)
سكوت در مقابل دستگاه فاسد جبار ،براي ملت اسلام ننگ است . امام خميني(ره)
ملتهاي مسلمان، از فداكاري مجاهدين ما در راه استقلال وآزادي و اهداف توسعه اسلام بزرگ، الگو بگيرند و با پيوستن به هم سد استعمار واستثمار را بشكنند [و] به پيش، به سوي آزادگي و زندگي انساني بروند . امام خميني(ره)
پيروزي ملت مسلمان ايران بدون شك سر مشق خوبي براي ساير ملل ستمديده جهان، خصوصاً ملتهاي خاور ميانه خواهد بود ، كه چگونه يك ملتي با اتكا به ايدئولوژي انقلابي اسلام بر قدرتهاي عظيم فايق مي آيد .امام خميني(ره)
تبلیغات