مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/استقلال و نفى وابستگى
آخرین پیامک ها - استقلال و نفى وابستگى
عمده اين است كه ما باور كنيم كه خودمان مي توانيم. امام خميني(ره)
هر كس در هر جا كه هست كوشش كند، و كوششش اين باشد كه ما بايد وابسته نباشيم. امام خميني(ره)
اگر ما از وابستگي فكري بيرون بياييم همه وابستگي ها تمام مي شود. امام خميني(ره)
بايد همه ريشه هاي استبداد و ريشه هاي استعمار را از اين مملكت بكنيد. امام خميني(ره)
اگر چنانچه استقامت كنيم، مؤيَّد به تأييدات الهي هستيم. امام خميني(ره)
فرزندان عزيزم! ديگر اين شماييد كه بايد هر چه بيشتر كوشش كنيد تا نهال آزادي و استقلال كشور را آبياري كنيد. امام خميني(ره)
در رأس برنامه ملت و دولت بايد استقلال همه جانبه كشور، از قواي انتظاميّه گرفته تا قواي تقنينيِّه و قضائيّه و اجرائيّه باشد. امام خميني(ره)
همت كنيد تا آخرين رگ و ريشه هاي وابستگي اين كشور به بيگانگان را ، در هر زمينه اي قطع نماييد. امام خميني(ره)
اين وابستگي فكري، وابستگي عقلي، وابستگي مغزي به خارج، منشأ اكثر بدبختيهاي ملت ها و ملت ماست. امام خميني(ره)
شما مردم شريف ايران، در جريان مبارزه با استعمار و استثمار پيروزي بزرگي به دست آورديد، و توانستيد با اتكال به خداي متعال و وحدت كلمه و مشاركت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه كنيد، و پشت ابر قدرتها را بلرزانيد. امام خميني(ره)
مبارك آن روزي است كه دست اجانب از ممالك ما ، از ممالك اسلامي كوتاه شود و مسلمين روي پاي خودشان بايستند. امام خميني(ره)
يك ايرا ن آزاد ما مي خواهيم و يك ايران مستقل ما مي خواهيم، يك ايران قدرتمند مي خواهيم؛ يك ايراني ما مي خواهيم كه خود ملت بايستد و خود ملت اداره كند مملكت را. امام خميني(ره)
تا اين دو دست ما طرف شرق و غرب دراز است ما وابسته هستيم، ما كه مي خواهيم وابسته نباشيم بايد اول بيدار بشويم به اينكه ما خودمان هم شخصيت داريم، ما مي توانيم كار انجام بدهيم. امام خميني(ره)
گمان نكنيد كه ما حتماًبايد همه چيزمان را از ديگران بگيريم، نه! شما به فكر اين باشيد كه همه چيزتان را خودتان درست كنيد. امام خميني(ره)
عيد مسلمين وقتي سعيد و مبارك هست كه مسلمين خودشان استقلالشان را و مجدشان را، آن مجدي كه در صدر اسلام براي مسلمين بود، به دست بياورد. امام خميني(ره)
ما تا نفهميم كه خودمان هم يك شخصيتي داريم مسلمانها هم يك گروهي هستند و شخصيتي دارند و مي توانند خودشان هم كار انجام بدهند، تا نخواهيم يك كاري را ، نمي توانيم؛ و تا بيدار نشويم، نمي خواهيم. امام خميني(ره)
احتياج ما پس از اين همه عقب ماندگي مصنوعي به صنعت هاي بزرگ كشورهاي خارجي ، حقيقتي است انكار ناپذير؛ و اين به آن معني نيست كه ما بايد بر علوم پيشرفته، به يكي از دو قطب وابسته شويم. امام خميني(ره)
براي ما فرقي بين شرق و غرب نيست، ما با اتكا به خدا و ملت شجاع استقلال واقعي را به دست مي آوريم. امام خميني(ره)
ملت ايران بدون اتكا به غرب و شرق مي خواهد روي پاي خود بايستد، و بر سرمايه هاي مذهبي و ملي خود استوار باشد. امام خميني(ره)
ملت ايران تصميم گرفته است كه خود را از چنگال استعمار و استبداد نجات دهد ، و مستقل و آزاد باشد ؛ و سياست هاي خود را بر اين دو پايه طرح ريزي مي كند؛ و براي او مهم نيست كه چه كسي اين سياست ها را مي پسندد و يا نمي پسندد. امام خميني(ره)
تبلیغات