مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/ولايت فقيه
آخرین پیامک ها - ولايت فقيه
بهترين اصل در اصول قانون اساسي، اين اصل ولايت فقيه است. امام خميني(ره)
اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند، از ولايت مي افتد. امام خميني(ره)
ولايتي كه در حديث غدير است به معناي حكومت است، نه به معناي مقام معنوي. امام خميني(ره)
من به همه ملت، به همه قواي انتظامي اطمينان مي دهم كه امر دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بر اين مملكت وارد نخواهد شد. امام خميني(ره)
رهبر و رهبري در اديان آسماني و اسلام بزرگ ، چيزي نيست كه خود بخود ارزشي داشته باشد، و انسان را _خداي نخواسته_ به غرور و «بزرگ انديشي» خود وا دارد. امام خميني(ره)
فقيه اگر پايش را اينطور[:كج] بگذارد، اگر يك گناه صغيره هم بكند، از ولايت ساقط است.مگر ولايت يك چيز آساني است كه بدهند دست هر كس. امام خميني(ره)
فقيه نمي خواهد به مردم زور گويي كند، اگر يك فقيهي بخواهد زور گويي كند اين فقيه ديگر ولايت ندارد. امام خميني(ره)
ولايت فقيه است كه جلوي ديكتاتوري را مي گيرد، اگر ولايت فقيه نباشد ديكتاتوري مي شود. امام خميني(ره)
امروز فقهاي اسلام حجت بر مردم هستند. امام خميني(ره)
ولي امر» حجت خداست. امام خميني(ره)
ولايت فقيه براي مسلمين يك هديه اي است كه خداي تبارك و تعالي داده است. امام خميني(ره)
ملت بي «هادي» نمي تواند كاري انجام بدهد. امام خميني(ره)
تبلیغات