مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/وزارت خارجه و سفارتخانه‌
آخرین پیامک ها - وزارت خارجه و سفارتخانه‌
بايد سفارتخانه هاي ما يك مركز تبليغات باشد. امام خميني(ره)
نمايندگان جمهوري اسلامي در خارج از كشور، بايد با نظام اسلامي كاملاً تطبيق كنند. امام خميني(ره)
اگر افراد و وضع سفارتخانه و كيفيت اداره و برخوردها در سفارتخانه ها، با جمهوري اسلامي مطابقت نداشته باشد، نبود سفارتخانه بهتر از بود آن است. امام خميني(ره)
وقتي مردم به سفارتخانه هاي ما مي آيند بايد وضع ايران را ببينند، نه وضع آمريكا و فرانسه و ساير كشورها را. امام خميني(ره)
مسئوليت وزارت خارجه، به مناسبت سر و كار داشتنش با خارج، بسيار سنگين است؛ لذا سعي كنيد به هر مقداري كه امكان دارد سفارتخانه هايتان را در مسير رشد و ترقي و تعالي اسلامي قرار دهيد. امام خميني(ره)
وزارت خارجه از ساير وزارتخانه ها حساسيت بيشتري دارد، براي اين كه سرو كارش با تمام ممالك دنياست. امام خميني(ره)
وزارت خارجه تنها وزارتخانه اي است كه با اسلامي شدنش، بيشتر از ساير وزارتخانه ها مي تواند موجوديت اسلامي ما را به خارج نشان دهد. امام خميني(ره)
تبلیغات