مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/رژيم اشغالگر قدس
آخرین پیامک ها - رژيم اشغالگر قدس
اين ماده فساد كه در قلب ممالك اسلامي، با پشتيباني دول بزرگ جايگزين شده است و ريشه هاي فسادش هر روز ممالك اسلامي را تهديد مي كند، بايد با همت ممالك اسلامي و ملل بزرگ اسلام ريشه كن شود. امام خميني(ره)
لازم است بر دول اسلامي خصوصاً، و بر ساير مسلمين عموماً، كه دفع اين ماده فساد را به هر نحو كه امكان دارد بنمايند. امام خميني(ره)
دولتهاي ممالك نفت خيز اسلامي لازم است از نفت و ديگر امكاناتي كه در اختيار دارند، به عنوان حربه عليه اسرائيل و استعمارگران استفاده كنند. امام خميني(ره)
اسرائيل غاصب است و هر چه زودتر بايد فلسطين را ترك كند.و تنها راه حل اين است كه برادران فلسطيني هر چه زودتر اين ماده فساد را نابود گردانند و ريشه استعمار را در منطقه قطع كنند، تا آرامش به منطقه باز گردد. امام خميني(ره)
من طرفداري از طرح استقلال اسرائيل و شناسايي او را، براي مسلمانان يك فاجعه و براي دولتهاي اسلامي يك انفجار مي دانم. امام خميني(ره)
دولت غاصب اسرائيل با هدفهاي كه دارد، براي اسلام و ممالك مسلمين خطر عظيم دارد. امام خميني(ره)
برادران و خواهران بايد بدانند كه آمريكا و اسرائيل با اساس اسلام دشمنند. امام خميني(ره)
خيال ابلهانه اسرائيل بزرگ ، آنان را به هر جنايتي مي كشاند. امام خميني(ره)
ملتهاي برادر عرب ، و برادران لبنان و فلسطين بدانند كه هر چه بدبختي دارند از اسرائيل و آمريكاست. امام خميني(ره)
نسبت به اسرائيل ، مسلم است كه ما به يك دولت غير قانوني و غاصب و متجاوز به حقوق مسلمين و دشمن اسلا م ، هيچ گونه كمكي نخواهيم كرد. امام خميني(ره)
اسرائيل از نظر اسلام و مسلمين و تمامي موازين بين المللي غاصب و متجاوز است؛ و ما كمترين اهمال و سستي را در پايان دادن به تجاوزات او جايز نمي دانيم. امام خميني(ره)
كراراً گفته ام و شنيد ه ايد: اسرائيل به اين قراردادها اكتفا نمي كند و حكومت اعراب را از نيل تا فرات غصبي مي داند. امام خميني(ره)
اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود. امام خميني(ره)
بر هر مسلماني لازم است كه خود را عليه اسرائيل مجهز كند. امام خميني(ره)
كساني كه از اسرائيل حمايت مي كنند بايد بدانند كه افعي گزنده را در حمايت خود قوي مي كنند. امام خميني(ره)
از اسرائيل، اين دشمن اسلام و عرب جانبداري نكنيد، كه اين افعي افسرده اگر دستش برسد بر صغير و كبير شما رحم نمي كند. امام خميني(ره)
بر همه آزاديخواهان جهان است كه با ملت اسلام هم صدا شده، تجاوزات غير انساني اسرائيل را محكوم نمايند. امام خميني(ره)
ايران دشمن سر سخت اسرائيل بوده و هست. امام خميني(ره)
من به جميع دول اسلام، و مسلمين جهان در هر جا هستند اعلام مي كنم كه ملت عزيز شيعه از اسرائيل و عمال اسرائيل متنفرند، و از دولتهايي كه با اسرائيل سازش مي كنند متنفر و منزجرند. امام خميني(ره)
تا ملتهاي اسلامي و مستضعفان جهان بر ضد مستكبران جهاني و بچه هاي آنان، خصوصاً اسرائيل غاصب قيام نكنند، دست جنايتكار آنان از كشورهاي اسلامي كوتاه نخواهد شد. امام خميني(ره)
تبلیغات