مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/ماهيت دولت آمريكا
آخرین پیامک ها - ماهيت دولت آمريكا
آمريكا دشمن شماره يك مردم محروم و مستضعف جهان است. امام خميني(ره)
ملل اسلام، از اجانب عموماً و از آمريكا خصوصاً متنفر است. امام خميني(ره)
همه گرفتاري[هايي] كه ما داريم از دست آمريكا داريم. امام خميني(ره)
همه مصيبت ما زير سر آمريكاست. امام خميني(ره)
ما آن قدر صدمه كه از آمريكا ديديم از هيچ كس نديديم. امام خميني(ره)
آمريكا مي گويد كه ما در منطقه منافع داريم، چرا بايد او در منطقه ما منافع داشته باشد؟ چرا بايد منافع مسلمين منافع آمريكا باشد؟امام خميني(ره)
دنيا بداند كه هر گرفتاريي كه ملت ايران و ملل مسلمين دارند، از اجانب است، از آمريكاست. امام خميني(ره)
مهمترين و دردآورترين مسأله اي كه ملتهاي اسلامي و غير اسلاميِ كشورهاي تحت سلطه با آن مواجه است، موضوع آمريكاست. امام خميني(ره)
آمريكا شما ها را براي نفتتان مي خواهد، آمريكا شما را براي اين مي خواهد كه بازار درست كند، كه نفتتان را ببرد و بُنجلها را بياورد به شما بفروشد. امام خميني(ره)
دشمن اصلي اسلام و قرآن كريم و پيامبر عظيم الشأن _ صلي الله عليه و آله و سلم _ ابر قدرتها، خصوصاً آمريكا و وليده فاسدش اسرائيل است. امام خميني(ره)
آمريكا اين تروريست بالذات دولتي است كه سر تا سر جهان را به آتش كشيده، و هم پيمان او صهيونيسم جهاني است كه براي رسيدن به مطامع خود، جناياتي مرتكب مي شود كه قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند. امام خميني(ره)
تمام گرفتاري ما از اين آمريكاست، تمام گرفتاري ما از اين اسرائيل است. امام خميني(ره)
رئيس جمهور آمريكا بداند، بداند اين معنا را كه منفورترين افراد دنياست پيش ملت ما. امام خميني(ره)
احساسات ايرانيان عليه ملت آمريكا نبوده، بلكه [عليه] دولت آمريكاست. امام خميني(ره)
سلطه آمريكا تمام بدبختيهاي ملل مستضعف را به دنبال دارد. امام خميني(ره)
تبلیغات