مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/مبارزه‏ با آمريكا
آخرین پیامک ها - مبارزه‏ با آمريكا
هر چه فرياد داريد سر آمريكا بكشيد. امام خميني(ره)
همه ملت ما دشمن شماره اول خودش را امروز آمريكا مي داند. امام خميني(ره)
اسلحه هاي سرد وگرم، يعني قلم و بيان و مسلسل را از نشانه گيري به روي يكديگر منحرف ، و به سوي دشمنهاي انسانيت كه در رأس آنها آمريكاست نشانه برويد. امام خميني(ره)
ما اعتقادمان اين است كه بايد مسلمين با هم متحد بشوند و تودهني بزنند به آمريكا ؛ و بدانند كه مي توانند! امام خميني(ره)
ما دنبال اين نيستيم كه آمريكا براي ما كار بكند، ما آمريكا را زير پا مي گذاريم. امام خميني(ره)
اگر معناي ضديت با آمريكا اين است كه ما نمي خواهيم وابسته به آمريكا باشيم، آري ما ضد آمريكايي هستيم واگر ترس آمريكا از اين است، آري بايد بترسند. امام خميني(ره)
دشمن مشترك ما كه امروز اسرائيل و آمريكا و امثال اينهاست، كه مي خواهند حيثيت ما را از بين ببرند و ما را تحت ستم دوباره قرا بدهند، اين دشمن مشترك را دفع بكنيد. امام خميني(ره)
آن داغي كه به دل آمريكا وارد شده است به واسطه اين نهضت ، به دل هيچ كس وارد نشده است. امام خميني(ره)
ما جرممان اين است كه با آمريكا مخالف هستيم. امام خميني(ره)
اگر ما همه از بين برويم بهتر است از اين كه ذليل باشيم زير دست صهيونيسم، و زير دست آمريكا. امام خميني(ره)
هان اي مظلومان جهان! از هر قشر و از هر كشوري هستيد بخود آييد، و از هياهو و عربده آمريكا و ساير زورمندان نهراستيد، و جهان را بر آنان تنگ كنيد. امام خميني(ره)
آمريكا در مقابل مسلمين نمي تواند خودنمايي كند. امام خميني(ره)
آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند. امام خميني(ره)
اين نزاعي كه، مبارزه اي كه الآن بين كفر و اسلام است، اين منازعه بين ما و آمريكا نيست، بين اسلام است و كفر. امام خميني(ره)
الآن در رأس همه مسائل اسلامي ما قضيه مواجهه با آمريكاست.امروز اگر قواي ما از هم منفصل شوند به نفع آمريكاست، و الآن دشمن آمريكاست و بايد تمام تجهيزات ما به طرف اين دشمن باشد. امام خميني(ره)
خوشوقتي كامل آن روزي است كه سلطه همه استعمارگران شرق و غرب، و بخصوص آمريكاي جهانخوار از سر مسلمانان قطع شود. امام خميني(ره)
آمريكا ممكن است ما راشكست بدهد ولي نه انقلاب ما را؛ و به همين دليل است كه من به پيروزي خودمان اطمينان دارم؛ دولت آمريكا مفهوم شهادت را نمي فهمد. امام خميني(ره)
ما يقين داريم كه اگر دقيقاً به وظيفه مان كه مبارزه با آمريكاي جنايتكار است ادامه دهيم، فرزندانمان شهد پيروزي را خواهند چشيد. امام خميني(ره)
تبلیغات