مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/ غرب و غرب‌زدگى
آخرین پیامک ها - غرب و غرب‌زدگى
تربيت غرب، انسان را از انسانيت خودش خلع كرده. امام خميني(ره)
بايد به خود تلقين كنيم كه در غرب هيچ خبري جز عقب نگه داشتن ما از قافله تمدن و تعالي نيست. امام خميني(ره)
ما پيشرفتهاي دنياي غرب را مي پذيريم ولي فساد غرب را كه خود آنان از آن ناله مي كنند، نه! امام خميني(ره)
غرب پيشرفتهايي كه دارد پيشرفتهاي مادي است و دنيا را به صورت يك جنگنده ، به صورت يك وحشي بار مي آورد. امام خميني(ره)
ما باورمان آمده است كه همه چيز در غرب است، خير! آن چيزي كه در غرب است تربيت حيوان درنده است. امام خميني(ره)
تا ما از آن غربزدگي درنياييم و مغزمان را عوض نكنيم و خودمان را نشناسيم، نمي توانيم مستقل باشيم، نمي توانيم هيچ داشته باشيم. امام خميني(ره)
فرهنگ استعمارى، جوان استعمارى تحويل مملكت مى دهد. امام خمینی(ره)
آن هايى كه فرم غربى را بر فرم الهى ترجيح مى دهند اين ها از اسلام اطلاع ندارند. امام خمینی(ره)
گمان نكنند جوان هاى ما كه هر چه هست، در غرب است و خودشان چيزى ندارند.امام خمینی(ره)
ملت ايران با داشتن مكتبى مترقى چون اسلام، دليلى ندارد كه براى پيشرفت و تعالى خود از الگوهاى غربى و يا كشورهاى كمونيست تقليد كند. امام خمینی(ره)
ما بايد عقايد استعمارى را با هر شكل و فرمش در نطفه خفه كنيم و ايمان مردم را كه ابرقدرت ها را به زانو در آورد از آنان جدا نسازيم. امام خمینی(ره)
مُتشبّث بشويد به اسلام، متحول كنيد خودتان را، نقطه اول اين است كه خود انسان متحول بشود، خود انسان از غربزدگى بيرون بيايد. امام خمینی(ره)
راديو تلويزيون بايد دستگاهى باشد كه بعد از چند سال تمام قشر ملت را مبارز بار بياورد، از غربزدگى بيرون كند. امام خمینی(ره)
اى روشنفكران! مسجدها را حفظ كنيد، روشنفكر غربى نباشيد روشنفكر وارداتى نباشيد. امام خمینی(ره)
آزادى كه غرب مى خواهد، يك آزادى بى بند و بار است. امام خمینی(ره)
تا دانشگاه ما آن مغز غربيش را كنار نگذارد و يك مغز شرقى پيدا نكند نمى تواند مستقل باشد. امام خمینی(ره)
همه غربزدگى ها ظلمت است. اين هائى كه توجهشان به غرب است، توجهشان به اجانب است، قبله شان غرب است، رو به غرب توجه دارند، اين ها در ظلمات فرو رفته اند. امام خمینی(ره)
تا خانم ها توجهشان به اين است كه فلان مد از غرب به اينجا بيايد، فلان زينت بايد از آنجا به اينجا سرايت بكند، تا يك چيزى آنجا پيدا مى شود اينجا هم تقليد مى كنند، تا از اين تقليد بيرون نيائيد نمى توانيد آدم باشيد و نه مى وانيد مستقل باشيد. امام خمینی(ره)
از تقليد غرب بايد دست برداريد. تا در اين تقليد هستيد، آرزوى استقلال را نكنيد. امام خمینی(ره)
از نيروى انسانى و ايمانى خودتان غافل نباشيد واز اتكال به اجانب بپرهيزيد واستقلال خود را در تمام ابعاد بيمه كنيد و از هياهوى غرب و غربزدگان نهراسيد كه خدواند متعال با شماست . امام خمینی(ره)
تبلیغات