مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/جنگ تحميلى
آخرین پیامک ها - جنگ تحميلى
ما در جنگ پرده از چهره تزوير جهانخواران كنار زديم. امام خميني(ره)
ما در جنگ به اين نتيجه رسيديم كه بايد روي پاي خود بايستيم. امام خميني(ره)
ما در جنگ براي يك لحظه هم نادم و پشيمان از عملكرد خود نيستيم. امام خميني(ره)
ما براي اداي تكليف جنگيده ايم و نتيجهْ فرعِ آن بوده است. امام خميني(ره)
ما مظلوميت خويش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ايم. امام خميني(ره)
ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ايم. امام خميني(ره)
اين جنگ و تحريم اقتصادي و اخراج كارشناسان خارجي، تحفه اي الهي بود كه ما از آن غافل بوديم. امام خميني(ره)
ما در جنگ ريشه هاي انقلاب پربار اسلاميمان را محكم كرديم. امام خميني(ره)
جنگ ما موجب شد كه تمامي سردمداران نظام هاي فساد، در مقابل اسلام احساس ذلت كنند. امام خميني(ره)
البته دفاع بر هر مسلمي، بر هر انساني واجب است؛ و ما به حسب امر خدا دفاع كرديم از خودمان و دفاع ‍[كرديم] از اسلام. امام خميني(ره)
جنگ در عين حال كه ناگوار بود و شهرهاي ما را خراب كرد، ولي بركاتي داشت كه اسلام به دنيا معرفي شد. امام خميني(ره)
جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ايمان و رذالت بود، و اين جنگ از آدم تا ختم زندگي وجود دارد. امام خميني(ره)
تبلیغات