مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/رسالت قلم
آخرین پیامک ها - رسالت قلم
قلمها اگر در دنیا برای خدا و برای خلق خدا به کار بیفتد ، مسلسلها کنار می رود. امام خميني(ره)
قلمی فایده دارد که بیدارگر توده های مردم باشد . امام خميني(ره)
شهدا را قلم ها می سازند و قلمها هستند که شهید پرورند. امام خميني(ره)
قلم خودش یکی از اسلحه هاست، این قلم باید دست اشخاص صالح ، و دست افاضل باشد. امام خميني(ره)
اشخاصی که قلم در دستشان است متوجه باشند که قلم آنها، زبان آنها، در حضور خداست. امام خميني(ره)
دماء شهدا » اگر چه بسیار ارزشمند و سازنده است لکن قلمها بیشتر می توانند سازنده باشند. امام خميني(ره)
همت بگمارید که قلم و بیان خويش را برای تعالی اسلام و کشور و ملت خود به کار گیرید. امام خميني(ره)
شما کوشش کنید که با بیان و قلم، مسلسلها را کنار بگذارید و میدان را به قلمها و به علمها و به دانشها واگذار کنید. امام خميني(ره)
قلمها اگر در دنیا برای خدا و برای خلق خدا به کار بیفتد ، مسلسلها کنار می رود، و اگر برای خدا و برای خلق خدا نباشد مسلسل ساز می شود. امام خميني(ره)
آن کسی قلمش قلم انسانی است که از روی انصاف بنویسد. امام خميني(ره)
قلمی آزاد است که توطئه گر نباشد . امام خميني(ره)
آن قدری که بشر از قلمهای صحیح نفع برده است از چیزی دیگر نبرده است، و آن قدری که ضرر کشیده است ، از چیزهای دیگر ضرر نبرده است. امام خميني(ره)
کسانی که اهل قلم هستند، اهل بیان هستند، کوشش کنند که مردم را دعوت به وحدت بکنند. امام خميني(ره)
مسئولیت بزرگ شما امروز قلمهایی است که در دست شماست. امام خميني(ره)
تبلیغات