مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/منزلت روحانيت و حوزه‌‏ علميه
آخرین پیامک ها - منزلت روحانيت و حوزه‌‏ علميه
اگر حوزه های علمیه مهذب باشند و متعهد باشند ، یک کشور را می توانند نجات بدهند . امام خميني(ره)
این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن راجایز نمی دانم. امام خميني(ره)
اگر از فقه سنتی منحرف بشويم فقه از بین می رود. امام خميني(ره)
فقه در رأس دروس است، ولی مسائل دیگر هم مهم است که باید به آنها عمل شود. امام خميني(ره)
در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد. امام خميني(ره)
ما باب اجتهاد را نمی توانیم ببندیم، همیشه اجتهاد بوده، هست و خواهد بود. امام خميني(ره)
نظر روحانیت جز اصلاح حال ملت و بقاء استقلال مملکت نیست. امام خميني(ره)
روحانیین پدر ملتند ، به فرزندانشان علاقه دارند . امام خميني(ره)
خواسته های روحانیت عمل به قوانین اسلام است. امام خميني(ره)
اگر علوم اسلامی مردانی متخصص نداشت ، تا کنون آثار دیانت محو شده بود ؛ و اگر پس از این نداشته باشد ، این سد عظیم مقابل اجانب منهد م می شود و راه برای استثمارگران، هر چه بیشتر باز می شود. امام خميني(ره)
اگر فقهای عزيز نبودند معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علوم قرآن و اسلام و اهل بیت _ علیهم السلام _ به خورد توده ها داده بودند . امام خميني(ره)
اسلام به استثنای روحانیت مثل طب به استثنای طبیب است . امام خميني(ره)
روحانيون مظهر اسلامند ، اینها مبّین قرآنند ، اینها مظهر نبی اکرمند. امام خميني(ره)
روحانیون که مربی انسانها هستند ، به جای انبیا نشسته اند ، مبعوث از طرف انبیا هستند. امام خميني(ره)
تردیدی نیست که حوزه های علمیه علمای متعهد، در طول تاریخ اسلام و تشيع، مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجرويها بوده اند. امام خميني(ره)
روحانیون هستند که بر اساس دريافتهای اسلامی خود ، همیشه در حرکتهای اجتماعی و مبارزات سیاسی پیشتاز بوده اند. امام خميني(ره)
علمای مبارز اسلام همیشه هدف تیرهای زهرآگین جهانخواران بوده اند، و اولین تیرهای حادثه قلب آنان را نشانه رفته است. امام خميني(ره)
افتخار و آفرين بر شهدای حوزه و روحانیت، که در هنگامۀ نبرد رشتۀ تعلقات درس و بحث و مدرسه را بريدند و عقال تمنّیّات دنیا را از پای حقیقت علم برگرفتند،و سبکباران به میهمانی عرشیان رفتند و در مجمع ملکوتیان شعر سرودند. امام خميني(ره)
سلام بر حماسه سازان همیشه جاويد روحانیت، که رساله علمیه و عملیه خود را به «دم شهادت» و مرکب خون نوشته اند ، و بر منبر هدایت و وعظ و خطابه ناس از شمع حیاتشان گوهر شب چراغ ساخته اند. امام خميني(ره)
آنان که حلقه ذکر عارفان و دعای سحر مناجاتیان حوزه ها و روحانیت را درک کرده اند، در خلسه حضورشان آرزويی جز شهادت ندیده اند. امام خميني(ره)
تبلیغات