مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/معلّم
آخرین پیامک ها - معلّم
شغل معلمی همان شغل انبیاست. پیغمبر اکرم معلم همه بشر است، و بعد از او حضرت امیر _ سلام الله علیه _ باز معلم همه بشر است. امام خميني(ره)
وظیفه معلم هدایت جامعه است به سوی الله. امام خميني(ره)
شما معلمین یک شغل بسیار شريف دارید که همان شغل الله است. امام خميني(ره)
معلم امانتداری است که غیر از همه امانتها، انسان امانت اوست. امام خميني(ره)
کلید سعادت و شقاوت یک ملت دست[قشر] فرهنگی است. امام خميني(ره)
شما معلمان باید خیلی توجه داشته باشید که یک مردم عادی نیستند، شماها معلم نسلی هستید که در آتیه همه مقدرات کشور به آن نسل سپرده می شود. امام خميني(ره)
شغل شما معلمان، اخراج بچه ها و کودکهاست از ظلمتها به نور. امام خميني(ره)
همه معلمین در فکر این باشند که خودشان را تهذیب کنند، باید خود را مهذب کنند تا حرفشان در دیگران اثر کند. امام خميني(ره)
معلمین آموزش وپرورش اگر خودشان یک پرورش صحیح نداشته باشند و یک تعلیم صحیح ، نمی توانند جوانها راتعلیم کنند و آموزش بدهند و پرورش بدهند. امام خميني(ره)
صلاح و فساد یک جامعه به دست مربیان آن جامعه است. امام خميني(ره)
این نو نهالانی که امید آتیه کشور اسلامی هستند، اینها امانتهایی هستند در دست معلمین. امام خميني(ره)
همه سعادتها و همه شقاوتها انگیزه اش از مدرسه هاست، و کلید دست معلمین است. امام خميني(ره)
تبلیغات