مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/انجمن‌هاى اسلامى
آخرین پیامک ها - انجمن‌هاى اسلامى
امیدوارم که همه ایران یک انجمن اسلامی باشد. امام خميني(ره)
تمام ایران و تمام کشورهای اسلامی انجمن اسلامی است، یک انجمن و آن، انجمن الهی. امام خميني(ره)
باید انجمنهای اسلامی عقاید اسلامی داشته باشند. امام خميني(ره)
هر یک از این انجمنهای محترم (اسلامي) شعبه ای است از آن انجمن بزرگ اسلامی تحت رهبری امام زمان _ سلام الله علیه. امام خميني(ره)
کوشش کنید اسلام را بشناسانید به مردم؛ این انجمنهای اسلامی کوشش کنند که این متاعی که ما داریم و هیچ کس ندارد، این قرآنی که ما داریم، این سنتی که ما داریم و هیچ کس ندارد در دنیا، این را معرفی کنند. امام خميني(ره)
من از انجمنهای اسلامی _ در هر جا هست _ تقاضا دارم که روابط خود را با هم هر چه بیشتر مستحکم کنند؛ و عناصر مرموزی که در صدد تفرقه و شکاف بین آنهاست طرد کنند، و به دیگران معرفی کنند؛ و اسلام و احکام نجاتبخش آن را سرلوحه برنامه خود قرار دهند. امام خميني(ره)
این انحمنهای اسلامی مفید به[حال] شماست.اگر چنانچه یک کسی گفت که انجمنهای اسلامی به درد نمی خورد و ارتجاعی هست، این همان ارتجاعی است که به همۀ ما می گويند. امام خميني(ره)
اگرشما خودتان ، خودتان را اصلاح نکنید، و خودتان همان طوری که اسم انجمن اسلامی روی خودتان گذاشتید، اسلامی نباشید و خودتان را اسلامی نکنید، نمی توانید دیگران را به اسلام دعوت کنید. امام خميني(ره)
شما(افراد انجمن هاي اسلامي) دو تعهد داريد: یکی _ اسلامی بودن خودتان، یکی _ اسلامی کردن آن جایی که این انجمنها در آنجا هست. امام خميني(ره)

من به انجمنهای اسلامی هم سفارش کردم به این که نقطه جهات اسلامی را در نظر بگیرند، و هیچ دخالت دیگری در امور نکنند. امام خميني(ره)
تبلیغات