مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/حقوق زن
آخرین پیامک ها - حقوق زن
اسلام خواسته است كه زن و مرد حيثيت انساني شان محفوظ باشد. امام خميني(ره)
اسلام به زنان آزادي داده است. امام خميني(ره)
زن مانند مرد آزاد است كه سرنوشت و فعاليتهاي خود را انتخاب كند. امام خميني(ره)
ما مي خواهيم زن در مقام والاي انسانيت خودش باشد، نه ملعبه باشد. امام خميني(ره)
اسلام با آزادي زن نه تنها موافق است، بلكه خود پايه گذار آزادي در تمام ابعاد وجودي زن است. امام خميني(ره)
تشيع نه تنها زنان را از صحنه زندگي اجتماعي طرد نمي كند، بلكه آنان را در جامعه، در جايگاه رفيع انساني خود قرار مي دهد. امام خميني(ره)
در نظام اسلامي، زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد: حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق رأي دادن [و] حق رأي گرفتن. امام خميني(ره)
از [نظر] حقوق انساني، تفاوتي بين زن و مرد نيست، زيرا كه هر دو انسانند؛ و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. امام خميني(ره)
در نظام اسلامي، زن به عنوان يك انسان مي تواند مشاركت فعال با مردان، در بناي جامعه اسلامي داشته باشد. امام خميني(ره)
اسلام زنها را نجات داده است از آن چيزهايي كه در «جاهليت» بود؛ آن قدري كه اسلام به زن خدمت كرده است _ خدا مي داند _ به مرد خدمت نكرده است. امام خميني(ره)
زنان از نظر اسلام نقش حساسي در بناي جامعه اسلامي دارند؛ و اسلام زن را تا حدي ارتقا مي دهد كه او بتواند مقام انساني خود را در جامعه بازيابد و از حد «شي ء بودن» بيرون بيايد؛ و متناسب با چنين رشدي مي تواند در ساختمان حكومت اسلامي مسئوليتهايي به عهده بگيرد. امام خميني(ره)
امروز بايد خانمها وظايف اجتماعي خودشان را و وظايف ديني خودشان راعمل بكنند؛ و عفت عمومي راحفظ بكنند، و روي آن عفت عمومي كارهاي اجتماعي و سياسي را انحام بدهند. امام خميني(ره)
آنچه اسلام با آن مخالف است و آن را حرام مي داند فساد است، چه از طرف زن باشد وچه از طرف مرد، فرقي نمي كند.ما مي خواهيم زنان را از فسادي كه آنها را تهديد مي كند آزاد سازيم. امام خميني(ره)
اسلام نمي خواهد كه زن به عنوان يك شيء و يك عروسك در دست مردان باشد؛ اسلام مي خواهد شخصيت زن را حفظ كند، و از او انساني جدي و كارآمد بسازد. امام خميني(ره)
در اسلام، زن بايد حجاب داشته باشد، ولي لازم نيست كه چادر باشد، بلكه زن مي تواند هر لباسي را كه حجابش را به وجود آورد اختيار كند. امام خميني(ره)
تبلیغات