مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/جوانان و نوجوانان
آخرین پیامک ها - جوانان و نوجوانان
جوانها را تربیت کنید و تعلیم.همراه تعلیم، تربیت باشد. امام خميني(ره)
ما جوانهایمان را لازم داريم که تربیت بشوند به تربیت انسانی، یعنی تربیت اسلامی. امام خميني(ره)
این جوانهایی که در آتیه باید این مملکت را حفظ کنند، این مملکت را اداره بکنند، اینها باید درست تربیت بشوند و اصلاح بشوند. امام خميني(ره)
اسلام آن قدر که به تهذیب این بچه های ما و جوانهای ما کوشش دارد، به هیچ چیز کوشش ندارد. امام خميني(ره)
از حالا که جوان هستید و قوای جوانی محفوظ است، جدیت کنید به این که هوای نفس را از نفس خودتان خارج کنید. امام خميني(ره)
بهار توبه» ایام جوانی است، که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقصتر و شرایط توبه سهلتر و آسانتر است. امام خميني(ره)
از جوانان، دختران و پسران می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها وبی بندوباری ها، و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود، نکنند. امام خميني(ره)
آنهایی که می خواستند ما را غارت کنند، در طول تاریخ و در طول این پنجاه و چند سال، کوشش کردند که جوانهای ما را بی تفاوت بار بیاورند. امام خميني(ره)
شما جوانان مسلمان لازم است که در تحقیق و بررسی حقایق اسلام، در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره اصالتهای اسلامی را در نظر گرفته، و امتیازاتي که اسلام را از همه مکاتب دیگر جدا می سازد فراموش نکنید. امام خميني(ره)
باید جوانان ما بدانند: تا معنويت و عقیده به توحید و معاد در کسی نباشد، محال است از خود بگذرد و در فکر امت باشد. امام خميني(ره)
ما جوانهایمان را لازم داريم که تربیت بشوند به تربیت انسانی، یعنی تربیت اسلامی. امام خميني(ره)
جوانها را تربیت کنید و تعلیم.همراه تعلیم، تربیت باشد. امام خميني(ره)
این جوانهایی که در آتیه باید این مملکت را حفظ کنند، این مملکت را اداره بکنند، اینها باید درست تربیت بشوند و اصلاح بشوند. امام خميني(ره)
اسلام آن قدر که به تهذیب این بچه های ما و جوانهای ما کوشش دارد، به هیچ چیز کوشش ندارد. امام خميني(ره)
از حالا که جوان هستید و قوای جوانی محفوظ است، جدیت کنید به این که هوای نفس را از نفس خودتان خارج کنید. امام خميني(ره)
بهار توبه» ایام جوانی است، که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقصتر و شرایط توبه سهلتر و آسانتر است. امام خميني(ره)
از جوانان، دختران و پسران می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها وبی بندوباری ها، و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود، نکنند. امام خميني(ره)
آنهایی که می خواستند ما را غارت کنند، در طول تاریخ و در طول این پنجاه و چند سال، کوشش کردند که جوانهای ما را بی تفاوت بار بیاورند. امام خميني(ره)
شما جوانان مسلمان لازم است که در تحقیق و بررسی حقایق اسلام، در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره اصالتهای اسلامی را در نظر گرفته، و امتیازاتي که اسلام را از همه مکاتب دیگر جدا می سازد فراموش نکنید. امام خميني(ره)
باید جوانان ما بدانند: تا معنويت و عقیده به توحید و معاد در کسی نباشد، محال است از خود بگذرد و در فکر امت باشد. امام خميني(ره)
تبلیغات