مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/پیشرفت
آخرین پیامک ها - پیشرفت
امام خامنه‌ای: شما نخبگان عزیز، همه‌تان در واقع مهندسان پیشرفت آینده‌ى کشورید.‌1392/07/17
امام خامنه‌ای: هیچ چیزى وجود ندارد که ما بگوییم استعداد ایرانى و نخبه‌ى ایرانى قادر به ایجاد آن، تولید آن، ساخت آن نباشد؛ مگر اینکه زیرساخت آن در کشور وجود نداشته باشد که باید آن زیرساخت را ایجاد کرد.1392/07/17
امام خامنه‌ای: دشمنىِ جبهه‌اى که در مقابل ایران اسلامى قرار گرفته و دشمنى میکند، متمرکز روى نقطه‌ى قدرتمند شدن ایران است؛ نمیخواهند این اتّفاق بیفتد.1392/07/17
امام خامنه‌ای: ما این دهه را اسم گذاشتیم به "دهه‌ى پیشرفت و عدالت". پیشرفت بدون عدالت همان نتیجه‌اى را خواهد داد که شما از تمدّن پرجلوه‌ى غرب، امروز دارید مشاهد میکنید.1392/06/06
امام خامنه‌ای: یک استدلال، استدلال تجربه است؛ ما از چه وضعیّتى در اوائل انقلاب، از لحاظ فقر نیروى انسانى، فقر نیروى مادّى، فقر سلاح، فقر تجربه‌ مدیریّتى و فقرهاى گوناگون دیگر، امروز به چه وضعیّتى رسیدیم؛ غناى نیروى انسانى، غناى مادّى، غناى علمى، غناى سیاسى، غناى آبرو و حیثیّت بین‌المللى. خب در این سى و چند سال ما از کجا به کجا رسیدیم؟!1392/06/26
امام خامنه‌ای: سیاست "پیشرفت علمى با شتاب بالا" یک سیاست بنیادى براى نظام است؛ مجموعه‌ى مغز متفکّر دستگاه کشور به این نتیجه رسیده است که گذر از دشوارى‌ها، عبور از خطرگاه‌ها و لغزشگاه‌ها در ایران اسلامى، اگر به دو سه رکن و مقدّمه نیاز داشته باشد، یکى، پیشرفت علمى است؛ این یک سیاست بنیادى است.1392/07/17
امام خامنه‌ای: جامعه‌ى نخبگانىِ ما - دخترها، پسرها، جوانها عموماً؛ اساتید آنها - در سایه‌ى تقوا و پرهیزگارى و پاکدامنى و توجّه به خدا توانایى‌هایشان مضاعف خواهد شد، توانایى‌هایشان مضاعف و پیشرفتهایشان آسان خواهد شد.1392/07/17
امام خامنه‌ای: پیشرفت آن‌وقتى است که "درون‌زا" باشد، آن‌وقتى است که متّکى به استعداد درونى یک ملّت باشد. وزن و اعتبار کشورها و دولتها و ملّتها هم وابسته‌ى به همین درون‌زایى است.1392/07/17
امام خامنه‌ای: ما اصلاً قابل مقایسه‌ى با سى‌سال قبل نیستیم. اتّفاقاً در جبهه‌ى مقابل ما وضعیّت به‌عکس است؛ آن روز آمریکایى‌ها در اوج قدرت بودند، امروز نیستند.1392/08/12
امام خامنه‌ای: پیشرفت، هم راه و مسیر است، هم هدف است.
امام خامنه‌ای: اگر بخواهیم هدفهاى ملت ایران را در یک مفهوم خلاصه کنیم که بتواند تا حدود زیادى خواسته‌هاى عمومى کشور و ملت را بیان کند و آن را در بر بگیرد، آن مفهوم کلیدى عبارت است از پیشرفت؛ منتها با تعریفى که اسلام براى پیشرفت میکند.
امام خامنه‌ای: در طول دوران سى ساله‌ى انقلاب، ما به طور مرتب پیشرفت کرده‌ایم. البته فراز و فرود بوده است، تندى و کندى بوده است. ضعف و قوّت بوده است، اما هرگز پیشرفت کشور و ملت به سوى آن قله‌ى مورد نظر متوقف نشده است.
امام خامنه‌ای: باید در دنیا به وضعى برسیم که اگر کسى بخواهد به تازه‌هاى علمى دست پیدا کند، مجبور باشد زبان فارسى یاد بگیرد.
امام خامنه‌ای: یکى از شاخصهاى پیشرفت ، عزت ملى و اعتمادبه‌نفس ملى است. ادعاى من این است که در این شاخص، ملت ما پیشرفت زیادى کرده است.
تبلیغات