مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/کار و کارگر
آخرین پیامک ها - کار و کارگر
جـامـعـه ى كـارگـرى كـشـور از آغـاز انـقـلاب تـا امـروز، امـتـحـان خـوبـى در مـقابل خدا و مؤمنين و فرشتگان مقرب الهى ـ كرام الكاتبين ـ از خودشان نشان داده اند. مقام معظم رهبری
اگر يك روزى نويسندگان منصفى بخواهند اين خط ممتدّ نظام جمهورى اسلامى را در ايـن بـيـسـت و چـنـد سـال درست ترسيم كنند، آن وقت معلوم مى شود كه كارگران كشور ما براى انقلاب چه كرده اند و خودشان را چطور به تكليف الهى پيوند زده اند و پيش خداى متعال خودشان را روسفيد كرده اند.مقام معظم رهبری
كـارگـر آن كـسـى اسـت كـه بـالمـبـاشـره كـار و مـحـصـول كار را توليد مى كند؛ كارفرما آن كسى است كه زمينه ى اين توليد را فراهم مى كند. او توليدكننده ى كار و محصول كار است ؛ اين فراهم آورنده ى زمينه و كارآفرين اسـت . او هـم نـبـاشـد، كـار لنـگ مـى شـود؛ ايـن هـم نـبـاشـد، كـار لنـگ مـى شـود؛ مـثل دو شريك ، مثل دو همسنگر. مقام معظم رهبری
كـارگـران قـدر كـارفرماها را بدانند، كـارفـرمـاها هم قدر كارگران را بدانند؛ مثل دو همسنگرى كه اگر هر كدام آسيب ببينند، آن ديگرى هم آسيب خواهد ديد؛ مسئله اين است . تنظيم اين روابط هم به عهده ى مسئولان كشور اسـت ؛ چـه آنهايى كه قانون مى گذارند و چه آنهايى كه قانون را اجرا مى كنند. مقام معظم رهبری
کارگر و کارفرما، هر دو بايد نسبت به هم صداقت و محبت و صفا داشته باشند؛ هم كارفرما نسبت به كارگر، هم كارگر نسبت به كارفرما. حق هر كـدام بـه وسـيله ى آن ديگرى رعايت شود. اگر اين شد، كه اين نگاه اسلام است ؛ هم حرمت سرمايه گذار و كارآفرين و كارفرما باقى و محفوظ مى ماند؛ هم حرمت كارگر و كننده ى كـار و حـاضر در صحنه . حرمت و حق هر دو محفوظ است و كشور هم به سوى اعتلا پيش مى رود. مقام معظم رهبری
شأن کارگر در اسلام از منطق عقلایی نیز بالاتر است چرا که اسلام، کارِ کارگر را عبادت و عمل صالح می داند و نبی مکرم بر دست کارگر به عنوان دستی که آتش به آن نمی رسد، بوسه می زنند. مقام معظم رهبری
کسانی در کشور هستند که به کارگران ظلم می کنند و حقوق آنان را نادیده می گیرند اما سیاست کلی نظام اسلامی، همفکری و همدلی «کارگر، کارفرما و دستگاههای مسئول» است. مقام معظم رهبری
اگر در يك كشورى جامعه ى عمومى آن كشور به كار با اين چشم كه كار عـبـادت اسـت ، نـگـاه كنند آن وقت وضع پيشرفت اقتصادى و علمى آن كشور به كجا خواهد رسـيـد. ايـن مـنـطق اسلام است . مقام معظم رهبری
در اسـلام رابـطه ى كارگر و كارفرما، رابطه ى دو تا دشـمـن نـيـسـت ، رابـطـه ى دو تـا هـمـكـار اسـت ... كارگر و كارفرما دو عنصرند، هر كـدام نـبـاشـنـد، كـار زمـيـن اسـت . مقام معظم رهبری
هـمـه ى كـارگـرهـا ـ چـه كـارگـران مـاهـر و تـحـصـيـل كرده ى سطح بالا، چه كارگران متوسط و چه كارگران ساده ى معمولى ـ اين نـكـتـه را بـايـد بـدانـنـد كـه خـود نـفـس كـار از نـظـر اسـلام، عمل صالح است. مقام معظم رهبری
باید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کرد که جامعه کارگری از جوامع برخوردار و بهره مند کشور شود. مقام معظم رهبری
اگر ما بخواهيم خودمان را از نفت بي نياز كنيم، غيراين است كه بايد به محيط كار، به جامعه ي كارگري، به مسأله ي كارگاهها و به مسأله ي آموزش كارگران ،اهتمام ويژه اي بشود؟ مقام معظم رهبری
كارگر و كارفرما، دو تا عنصرند، اينها بايد دستها را در دست هم بگذارند تا كار به وجود بيايد، تا توليد به وجود بيايد. كارگر بدون كارفرما كارى از او ساخته نيست، كارفرما هم بدون كارگر هيچ كارى نمي تواند بكند. اين دو تا كنار هم كه قرار گرفتند، يك رابطه‌ى سالم، اخلاقى و انسانى بين خودشان تعريف كردند، آن وقت فضا مي شود فضاى گسترش توليد. علاوه بر پيشرفت مادى، معنويت هم به وجود مى‌آيد. اين، نگاه ماست. مقام معظم رهبری
كاري كنيم كه كار و عمل سازنده؛ چه عمل فرهنگي و چه عمل اقتصادي و چه عمل اجتماعي و چه عمل سياسي ، براي كسي كه كننده ي آن است يك عمل مقدس به حساب آيد. همه احساس كنند اين كاري كه انجام مي دهند يك عبادت و يك عمل خير وصالح است. همه بايد كارشان را با جديت و به نيكي انجام دهند. مقام معظم رهبری
چرا خداي متعال ياد دادن و كار كردن را براي بشر موجب ثواب قرار داده است ؟ العياذبالله، كارهاي خدا كه گزاف نيست ! اين ، بدين خاطر است كه آن كمالي كه خداي متعال مي خواهد بشر در دوران زندگي به آن نائل شود ، از جمله به علم و كار بستگي دارد. مقام معظم رهبری
در اسلام ، به جهت كار خيلي توجه شده است . مثلاً‌ در عبادات مي گويند : بايد قصد قربت كرد. قصد قربت ، يعني همان جهت گيري و اين كه انسان كار را براي خدا انجام دهد و در جهت رضاي الهي باشد. شايد ظاهر و شكل مادي كار ، خيلي هم فرق نكند. روح كار فرق مي كند. مقام معظم رهبری
نفس وماده ي كار ، تعيين كننده نيست ، روح كار تعيين كننده است . صرف اين كه بازويي حركت مي كند وچرخي را مي چرخاند اين ارزش آفرين نيست . ارزش معنوي واخلاقي مهم است . بايد ديد اين چرخ براي چه مي گردد ، براي كه مي گردد ودر خدمت چه چيزي است. مقام معظم رهبری
كارگر وكارفرما، دو تا عنصرند؛ وقتى كه با هم تركيب شدند، كار به وجود مى‌آيد. برخلاف نگاه چپ و ماركسيستى كه همه چيز را بر اساس تضاد مي دانست - كه بحمداللَّه از صفحه‌ى تفكرات فلسفى دنيا محو شد - نظر اسلام، نظر التيام است؛ نظر همكارى است. مقام معظم رهبری
در نظام ارزشي اسلام ، پولدار بودن اصلاً ارزش نيست؛ حتي بسياري از خصوصيات نفساني ، جزو ارزشها به حساب نمي آيد؛ اما كارگر بودن - ولو براي خودش كار كند - يك ارزش است ، و اگر كار ، انجام شده، در پيشبرد زندگي جامعه مؤثر باشد، ارزش آن مضاعف خواهد شد. مقام معظم رهبری
وجدان كاري بايد فرهنگ عمومي مردم شود. بايد اگر كسي كاري انجام مي دهد، فكر كند كه يك نفر بالاي سرش ايستاده است؛ حتي اگر تنها، در اتاقي خلوت باشد. كار بايد كامل، محكم، قوي، ابتكاري و همراه با نياز انجام گيرد. مقام معظم رهبری
تبلیغات