مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/ولایت فقیه
آخرین پیامک ها - ولایت فقیه
كسى كه نقش رهبرى و نقش ولى فقيه را بر عهده گرفته ، اگر ضابطه ى علم يا ضابطه ى تقوا يا ضابطه ى درايت از او سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحيت مى افتد و نمى تواند اين مسؤ وليت را ادامه دهد. مقام معظم رهبری
ولايت فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتىِ محض و احيانا نصيحت كننده است آن طورى كه بعضى از اول انقلاب اين را مى خواستند و ترويج مى كردند نه نقش حاكميت اجرايى در اركان حكومت دارد؛ نقش ولايت فقيه اين است كه در اين مجموعه ى پيچيده و در هم تنيده ى تلاشهاى گوناگون نبايد حركت نظام ، انحراف از هدفها و ارزشها باشد؛ نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود. مقام معظم رهبری
عده يى سعى مى كنند ولايت فقيه را به معناى حكومت مطلقه ى فردى معرفى كنند؛ اين دروغ است . مقام معظم رهبری
ولايت فقيه طبق قانون اساسى ما نافى مسؤ وليت هاى اركان مسؤ ول كشور نيست . مسؤ وليت دستگاه هاى مختلف و اركان كشور غيرقابل سلب است . مقام معظم رهبری
پاسدارى و ديده بانىِ حركت كلى نظام به سمت هدفهاى آرمانى و عالى اش ، مهمترين و اساسى ترين نقش ولايت فقيه است . مقام معظم رهبری
ولايت فقيه ، جايگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيرى از انحراف به چپ و راست است ؛ اين اساسى ترين و محورى ترين مفهوم و معناى ولايت فقيه است . مقام معظم رهبری
تبلیغات