مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف پ
آخرین پیامک ها - حرف پ
پسر زائيدم براي رندان، دختر زائيدم براي مردان، موندم سفيل و سرگردان ! «ضرب المثل ايراني»
پس از قرني شنبه به نوروز ميافته ! «ضرب المثل ايراني»
پدر و مادر، ميوه ناياب اند. «ضرب المثل ايراني»
پيمانه دوستي را با سركه مشوي. «ضرب المثل پاكستاني»
پا را به اندازه گليم بايد دراز كرد ! «ضرب المثل ايراني»
پاي خروستو ببند، بمرغ همسايه هيز نگو ! «ضرب المثل ايراني»
پايين پايين ها جاش نيست، بالا بالا ها راش نيست ! «ضرب المثل ايراني»
پز عالي، جيب خالي ! «ضرب المثل ايراني»
پروانه غالباً فراموش مي كند كه روزي كرم بوده است. «ضرب المثل سوئدي»
پس از چهل سال چارواداري، الاغ خودشو نميشناسه ! «ضرب المثل ايراني»
پدر و مادر، ميوه ناياب اند. «ضرب المثل ايراني»
پدر و مادر، ميوه ناياب اند. «ضرب المثل ايراني»
پول غلام انسان عاقل و ارباب انسان احمق است. «ضرب المثل آلماني»
پلي كه از آن گذشته اي ويران مكن. «ضرب المثل نگرويي»
پشيماني قرصي است كه با بي ميلي بلعيده مي شود. «ضرب المثل دانماركي»
پدر و مادر، ميوه ناياب اند. «ضرب المثل ايراني»
پرحرف ترين فرد، بي عمل ترين كس است.‌ «ضرب المثل انگليسي»
پول پيدا كردن آسونه، اما نگهداريش مشكله ! «ضرب المثل ايراني»
پنج انگشت برادرند، برابر نيستند ! «ضرب المثل ايراني»
پول است نه جان است كه آسان بتوان داد ! «ضرب المثل ايراني»
تبلیغات