مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف چ
آخرین پیامک ها - حرف چ
چاه مكن بهر كسي، اول خودت، دوم كسي ! «ضرب المثل ايراني»
چاه نكنده منار دزديده ! «ضرب المثل ايراني»
چرا توپچي نشدي ! «ضرب المثل ايراني»
چراغي كه به خونه رواست، به مسجد حرام است ! «ضرب المثل ايراني»
چشم داره نخودچي، ابرو نداره هيچي ! «ضرب المثل ايراني»
چشم هر آنچه كه خود مي بيند باور دارد و گوش هر آنچه را كه مردم مي گويند. «ضرب المثل سوييسي»
چون يار اهل است، كار سهل است. «ضرب المثل ايراني»
چهره ي يك زن نماينده ي شوهر اوست و پيراهن يك مرد معرف زن او. «ضرب المثل يوگسلاويايي»
چار ديواري اختياري ! «ضرب المثل ايراني»
چاقو دسته خودشو نميبره ! «ضرب المثل ايراني»
چوب را كه برداري، گربه دزده فرار ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»
چوب معلم گله، هر كي نخوره خله ! «ضرب المثل ايراني»
چه عزائيست كه مرده شور هم گريه ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»
چيزي كه شده پاره، وصله ور نمي داره ! «ضرب المثل ايراني»
چيزي كه عوض داره گله نداره ! «ضرب المثل ايراني»
چاقو بايد حتي در غلاف تيز باشد. «ضرب المثل فنلاندي»
چادر، قلعه زن است. «ضرب المثل ايراني»
چاه كن هميشه ته چاهه ! «ضرب المثل ايراني»
چشمش آلبالو گيلاس مي چينه ! «ضرب المثل ايراني»
چيزي از كيسه بيرون نيايد جز آنچه در اوست. «ضرب المثل انگليسي»
تبلیغات