مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف خ
آخرین پیامک ها - حرف خ
خوردن خوبي داره ، پس دادن بدي ! «ضرب المثل ايراني»
خر را با آخورميخوره، مرده را با گور ! «ضرب المثل ايراني»
خدا سرما را بقدر بالا پوش ميده ! «ضرب المثل ايراني»
خدا گر ببندد ز حكمت دري، ز رحمت گشايد در ديگري ! «ضرب المثل ايراني»
خدا همه چيز را به يك بنده نمي ده ! «ضرب المثل ايراني»
خشم اولش ناداني و آخرش پشيماني است. «ضرب المثل ايراني»
خر وامانده معطل چشه ! «ضرب المثل ايراني»
خدا ميان دانه گندم خط گذاشته ! «ضرب المثل ايراني»
خدا نجار نيست اما در و تخته رو خوب بهم ميندازه ! «ضرب المثل ايراني»
خدا وقتي بخواد بده، نميپرسه تو كي هستي ؟ «ضرب المثل ايراني»
خدا برف را به اندازه بام ميده ! «ضرب المثل ايراني»
خدا جامه ميدهد كو اندام ؟ نان ميدهد كو دندان ؟ «ضرب المثل ايراني»
خدا خر را شناخت، شاخش نداد ! «ضرب المثل ايراني»
خدا دير گيره، اما سخت گيره ! «ضرب المثل ايراني»
خانه قاضي گردو بسياره شماره هم داره ! «ضرب المثل ايراني»
خانه نشيني بي بي از بي چادريست ! «ضرب المثل ايراني»
خانه همسايه آش ميپزند بمن چه ؟! «ضرب المثل ايراني»
خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسي ! «ضرب المثل ايراني»
خدا يه عقل زياد بتو بده يه پول زياد بمن ! «ضرب المثل ايراني»
خر را گم كرده پي نعلش ميگرده ! «ضرب المثل ايراني»
تبلیغات