مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف د
آخرین پیامک ها - حرف د
در دنيا هميشه بيك پاشنه نميچرخه ! «ضرب المثل ايراني»
در دنيا يه خوبي ميمونه يه بدي ! «ضرب المثل ايراني»
در ديزي وازه، حياي گربه كجا رفته ! «ضرب المثل ايراني»
دنيا محل گذره ! «ضرب المثل ايراني»
دادن بديوانگي گرفتن بعاقلي ! «ضرب المثل ايراني»
داشتن پاهاي سالم بهتر از داشتن چوب زير بغل زرين است. «ضرب المثل آلماني»
داماد زشت و با شخصيت، بهتر از داماد زيبا چهره و بي لياقت است. «ضرب المثل لهستاني»
دانا علم خود را با عمل همراه کند. «ضرب المثل ايراني»
دانا از دشمنانش بيشتر استفاده مي کند تا نادان از دوستانش. «ضرب المثل اسپانيايي»
دانش و علم زينت اغنياء و ثروت فقراست. «ضرب المثل ايراني»
در دوستي دوستان اعتماد نيست، چه رسد به تملق دشمنان. «ضرب المثل ايراني»
در را، آن گونه ببند که در باز کردنش مشکلي نداشته باشي. «ضرب المثل کانادايي»
دوستي ميان احمق و پولش زياد پايدار نيست و بزودي آن دو از يکديگر جدا خواهند شد. «ضرب المثل آفريقايي»
در سر بايد عقل باشد و گرنه بي کلاهي که عار نيست. «ضرب المثل ايراني»
در صورتي که سخن نقره باشد، سکوت به موقع زر است. «ضرب المثل فرانسوي»
در ضرب المثلها، وجدان مردم قضاوت مي کند. «ضرب المثل سوييسي»
درکاري استاد بودن بهتر دخالت در صد کار و هيچ ندانستن است. «ضرب المثل ژاپني»
در ميهماني، کاه از خودت نيست، کاهدان که از خودت است. «ضرب المثل ايراني»
درخت کاهلي بارش گرسنگي است. «ضرب المثل ايراني»
درخت ميوه، ميوه مي دهد ولو سنگ به سويش پرتاب شود. «ضرب المثل سوئدي»
تبلیغات