مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ر
آخرین پیامک ها - حرف ر
رفتم شهر كورها ، ديدم همه كور، منهم كور ! «ضرب المثل ايراني»
رنگم ببين و حالمو نپرس ! «ضرب المثل ايراني»
راز، برده تست ولي وقتي که آن را فاش کردي، تو برده اش مي گردي. «ضرب المثل فلسطيني»
راز خسته کننده بودن اين است که همه چيز را تعريف کني. «ضرب المثل فرانسوي»
راز دوست تست، وقتي که فاش کردي دشمن تو است. «ضرب المثل روسي»
رازت را اگر به مرد «کر» بسپاري به سخن گفتن خواهد پرداخت. «ضرب المثل روسي»
رازي را که نهان خواهي، با کسي در ميان منه. «ضرب المثل ايراني»
راستي تصوير دوستي است. «ضرب المثل مصري»
راستي شغل نيکبختان است. «ضرب المثل ايراني»
راستي کن، که راستان رستند. «ضرب المثل ايراني»
راستي يک رنگ دارد و دروغ رنگهاي مختلف. «ضرب المثل چيني»
راستي يگانه سکه اي است که همه جا قيمت دارد. «ضرب المثل چيني»
راه هاي خدا، هميشه کوتاه ترين راههاست. «ضرب المثل آلماني»
رحم آوردن بر بدان، ستم است بر نيکان. «ضرب المثل ايراني»
رختخواب زندان مرد تنبل است. «ضرب المثل آلماني»
رستگاري در بردباري نهفته است. «ضرب المثل نگرويي»
رستگاري، جامه اي است که هرگز پوسيده نمي شود. «ضرب المثل پاکستاني»
رنج، دانايي مي آورد. «ضرب المثل يوناني»
روباه پر خواب، مرغ و جوجه در خواب مي بيند. «ضرب المثل فرانسوي»
روباه حيله گر است ولي کسي که او را مي گيرد حيله گرتر است. «ضرب المثل انگليسي»
تبلیغات