مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف س
آخرین پیامک ها - حرف س
سرنا را از سر گشادش ميزنه ! «ضرب المثل ايراني»
سري را كه درد نيمكند دستمال نمبند ! «ضرب المثل ايراني»
سفره نيفتاده يك عيب داره ! سفره افتاده هزار عيب ! «ضرب المثل ايراني»
سبوي خالي را بسبوي پر مزن ! «ضرب المثل ايراني»
سبوي نو آب خنك دارد ! «ضرب المثل ايراني»
سبيلش آويزان شد ! «ضرب المثل ايراني»
سر كچل و عرقچين ! «ضرب المثل ايراني»
سركه مفت از عسل شيرين تره ! «ضرب المثل ايراني»
سوداي نقد بوي مشك ميده ! «ضرب المثل ايراني»
سوراخ دعا را گم كرده ! «ضرب المثل ايراني»
ساکت بمان، يا چيزي بهتر از سکوت بگو. «ضرب المثل انگليسي»
سالها نيکو شود، اما به صبر. «ضرب المثل ايراني»
سيري مهمان، رو سفيدي صاحبخانه است. «ضرب المثل ايراني»
سه چيز ناخوانده وارد خانه مي شوند: پيري، وام و مرگ. «ضرب المثل آلماني»
سوار اسب شدي، پياده ها را از ياد نبر. «ضرب المثل عربي»
سنگ هرگز در آب نمي پوسد و حرف خوب اثرش از بين نمي رود. «ضرب المثل هندي»
سکوت گفتاري است که هرگز دچار خطا نمي گردد. «ضرب المثل هندي»
سکوت ديواري است دور حکمت. «ضرب المثل آلماني»
سکوت درمان تمام دردهاست. «ضرب المثل فلسطيني»
سکوت داروي شيرين«دل» است. «ضرب المثل عربي»
تبلیغات