مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف گ
آخرین پیامک ها - حرف گ
گرسنگي به انسان مي آموزد که در سيري افراط نکند. «ضرب المثل کانادايي»
گناهان کهن، زخمهاي تازه و نو ايجاد مي کند. «ضرب المثل اسکاتلندي»
گندم را به کمک باد مي شود تصفيه کرد و فساد را با مجازات. «ضرب المثل آرژانتيني»
گودال هاي بزرگ را مي توان پر کرد ولي دل آدمي پر شدني نيست. «ضرب المثل چيني»
گوش خود را به خواستگاري بفرست نه چشمت را. «ضرب المثل نروژي»
گربه را دم حجله بايد كشت ! «ضرب المثل ايراني»
گل زن و شوهر را از يك تغار برداشته اند ! «ضرب المثل ايراني»
گدارو كه رو بدي صاحبخونه ميشه ! «ضرب المثل ايراني»
گر زمين و زمان بهم دوزي ،ندهندت زياده از روزي ! «ضرب المثل ايراني»
گوشت را از ناخن نميشه جدا كرد ! «ضرب المثل ايراني»
گاهي از سوراخ سوزن تو ميره گاهي هم از دروازه تو نميره ! «ضرب المثل ايراني»
گر در يمني چو با مني پيش مني، ور پيش مني چو بي مني در يمني ! «ضرب المثل ايراني»
گوسفند به فكر جونه، قصاب به فكر دنبه ! «ضرب المثل ايراني»
گيسش را توي آسيا سفيد نكرده ! «ضرب المثل ايراني»
گوهر پاك ببايد كه شود قابل فيض، ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ مرجان نشود ! «ضرب المثل ايراني»
گيرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل ! «ضرب المثل ايراني»
گر بري گوش و گر زني دمبم --- بنده از جاي خود نمي جنبم ! «ضرب المثل ايراني»
گربه براي رضاي خدا موش نميگيره ! «ضرب المثل ايراني»
گر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چيست ؟! «ضرب المثل ايراني»
گرهي كه با دست باز ميشه نبايد با دندان باز كرد ! «ضرب المثل ايراني»
تبلیغات