مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ه
آخرین پیامک ها - حرف ه
هرگز درباره هيچ کس قضاوت نکنيد، مگر آنکه خود را بجاي او بگذاريد. «ضرب المثل يوناني»
هر آدم رذلي دزد نيست ولي دزدي رذالت است. «ضرب المثل انگليسي»
هر انسان جاه طلب، اسيري است و هر آزمند گدايي. «ضرب المثل عربي»
هر چند گناه بزرگ باشد، بخشش از آن بزرگتر است. «ضرب المثل ايراني»
هرکس با غيظ و غضب برخيزد با زيان و خسران نشيند. «ضرب المثل ترکي»
هرکسي مرگ را در آغوش خود حمل مي کند. «ضرب المثل هلندي»
هر آنچه مي داني نگو، هر آنچه مي تواني انجام بده. «ضرب المثل انگليسي»
هر کجا محبت است، در آنجا خدا هست. «ضرب المثل نگرويي»
هرکس، درجواني نشان مي دهد که در پيري چه خواهد شد. «ضرب المثل يوگسلاويايي»
هرکس، آنچه را که دلش خواست بگويد، آنچه را که دلش نمي خواهد خواهد شنيد. «ضرب المثل ترکي»
هيچ چيز، خطرناکتر از دوست نادان نيست. «ضرب المثل فرانسوي»
هيچ چيز، مثل انتقام ساده و هيچ چيز مثل بخشش بزرگوارانه نيست. «ضرب المثل انگليسي»
هميشه روزگار به انسان رو نمي کند! «ضرب المثل ايراني»
هيچ ارزاني بي علت نيست و هيچ گراني بي حکمت . «ضرب المثل ايراني»
هيچ انگوري دوبار غوره نمي شود! «ضرب المثل ايراني»
هيچ بقالي نمي گويد ماست من ترش است! «ضرب المثل ايراني»
همه از يک در وارد عرصه زندگي مي شوند، ولي از يک در خارج نمي شوند. «ضرب المثل آلماني»
هميشه معايب ديگران آموزگاران خوبي براي ما به شمار مي روند. «ضرب المثل آلماني»
هنگامي که واگن هاي اقبال خوب راه مي افتد، حسد روي چرخهايش آويخته است. «ضرب المثل چيني»
هيچ انساني، به اندازه ي کسي که نمي خواهد ببيند نابينا نيست. «ضرب المثل انگليسي»
تبلیغات